Правилно сключване на трудови договори

За лесно и безпроблемно назначаване – доверете се на експертните съвети в практическото ръководство “Правилно сключване на трудови договори – решения и съвети от експерти“.

С него на своя страна ще ускорите работата си и ще се предпазите от грешки, които могат да доведат до солени глоби. Не пропускайте да го имате!

I. Възникване на трудовото правоотношение
II. Сключване на трудов договор
❍ Страни по трудовия договор
❍ Недействителност на трудовия договор
❍ Уведомяване на НАП за сключени трудови договори
ІІІ. Задължително съдържание на трудовия договор

IV. Видове трудови договори
❍ Трудов договор за неопределено време
❍ Срочни трудови договори
❍ Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време
❍ Трудов договор със срок за изпитване
❍ Трудов договор за допълнителен труд
❍ Трудов договор за краткотрайна сезонна работа
❍ Трудово правоотношение от избор или конкурс
❍ Срочен трудов договор за срока на дългосрочна командировка
❍ Трудов договор по чл. 405а КТ
❍ Трудов договор за надомна работа
❍ Трудов договор за работа от разстояние
❍ Трудов договор за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа
❍ Възстановяване на уволнен служител
V. Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
VІ. Допълнителни споразумения към трудовите договори

VIІ. Изменение на трудовия договор:
❍ Изменение на трудовия договор по взаимно съгласие на страните
❍ Изменение на трудовия договор поради производствена необходимост
❍ Изменение на трудовия договор поради престой
❍ Изменение на трудовия договор поради непреодолима причина
❍ Изменение на трудовия договор при командировка
❍ Изменение на трудовия договор при трудоустрояване
❍ Изменение на трудовия договор на бременни жени и кърмачки
❍ Изменение на трудовото правоотношение при изменение на трудовото възнаграждение
❍ Изменение на трудовото правоотношение поради изменение на страните по договора

VIIІ. Колективно предоговаряне и колективен трудов договор
ІХ. Разлика между трудов и граждански договор
X. Договор за управление и контрол – сключване, съдържание, осигурителни последици
XI. Сключване на трудови договори – примери
+ десетки решения на реални казуси от практиката.

Научете повече тук >>