Пътеводител на транспортните фирми

Полезен наръчник, предназначен за счетоводители и ТРЗ-та в транспортните фирми. Включва решения на практически въпроси, анализи и разработки по теми, които възникват в работата, като:

❐Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт
❐Отчитане на дълготрайните материални активи
❐Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи
❐Отчитане на материалните запаси
❐Отчитане на разходите за автомобилен транспорт
❐Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги
❐Отчитане на автомобилните гуми
❐Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи
❐Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви
❐Отчитане на лизингови операции
❐Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили
❐Отчитане на застраховките и местните данъци и такси в автомобилния транспорт
❐Отчитане на данъка върху дохода/печалбата

❐Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД
❐Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД
❐Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили
❐Основна заплата за шофьор в транспортна фирма
❐Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца
❐Отразяване в досието на служител изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост
❐Основание за трудов договор с международен шофьор
❐Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори
❐Дългосрочно командироване на шофьор в Германия
❐Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице
❐Присъствена книга за международни шофьори
❐Разлика между командироване по чл 121 и по чл. 121а от КТ
❐Работа като таксиметров шофьор в Белгия за българско СОЛ
❐Прилагане на чл. 121а от КТ в международния транспорт
❐Работа за СОЛ – шофьор у нас – като ИТ специалист в Германия
❐Промяна в чл. 6а от КСО и прилагане в международния транспорт
❐Разлика в Удостоверение А1 за международен транспорт в 1 и в няколко държави от ЕС

И какво още – вижте тук >>