Ръководство за опитни счетоводители

Експертен помощник 2 в 1 – наръчник с решения на реални практически казуси от счетоводната и ТРЗ дейност. Какво попитаха Вашите колеги? Какви отговори получиха? В Ръководство за опитни счетоводители ще откриете решенията на следните въпроси:

❐Признаване на разходи за гориво на нает автомобил, предназначен само за дейността на фирмата
❐Данъчно третиране на дарения и консигнация на книги
❐Начисляване на ДДС при продажба на апартаменти, заприходени като продукция
❐Останало салдо по сметка 401
❐Процент ДДС за облагане на нощувки в къща за гости
❐Облагане на търговска дейност през amazon.com
❐Регистрация по ДДС на 2 дружества с еднакъв собственик и общ оборот над 50 хил. лв.
❐Нов баланс за закупено ЕТ при открити грешки в осчетоводяването
❐Начисляване на ДДС при фактуриране на продажба на сграда и земя
❐Начисляване на ДДС при продажба на автомобил с ползван пълен данъчен кредит
❐Счетоводни операции при скрито разпределение на печалба и платен 5% данък
❐Предоставяне на средства на ЕООД от едноличния собственик на капитала му
❐Счетоводни записвания за парични потоци при погасяване на задължения
❐Отразяване на фактура за консултантска услуга в дневниците по ЗДДС
❐Данък дивидент за ЕТ с изплатени средства от касата
❐Данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на скрито разпределение на печалба
❐Счетоводно отчитане и документиране на продажба на лотарийни талони
❐Счетоводни операции при ревизионен акт
❐Неправилно отразени задължения в счетоводен баланс за предходна година
❐Начисляване на ДДС при префактуриране на такса, платена към Търговския регистър
❐Корекция на сгрешена ГДД за 2016 г. на физическо лице
❐Обезценка на имот и отчитане на начисляването на данъчни временни разлики
❐Осчетоводяване на закупено рекламно място в Интернет
❐Отчитане на дистанционни продажби във Великобритания без валиден ДДС номер там
❐Дължим данък за продажба на апартаменти
❐Начисляване на лихва при заем от ЕООД към управителя
❐Прекратяване на регистрацията по ДДС
❐Сума на удръжка при запор на заплата
❐Клас прослужено време за пенсионер
❐Трудов договор за работа на 4 часа по време на неплатен отпуск
❐Издаване на УП 2 и УП 3 при напускане
❐Отпуск по чл. 157, т. 3 от КТ и чл. 50 от НРВПО
❐Прекъсване на платен отпуск на служител и командироване
❐Право на отпуск за лице със срочен трудов договор
❐Възнаграждение за платен отпуск – база за изчисление
❐Осигуряване на управител на ЕООД, осигурен на ТД като учител
❐Неплатено обезщетение по чл. 220 за съкратен служител
❐Трудов стаж и осигуряване по време на работа в Германия
❐Заплащане на транспорт и товаро-разтоварни работи за шофьор в ЕС
И мн. др.!

Вижте повече тук >>