Още 50 нюанса счетоводство

Още 50 нюанса счетоводство – най-новият актуален за 2018 г. счетоводен наръчник

➤Данъчен кредит за фактура с данни на английски
➤Осчетоводяване на възстановен разход на читалище
➤Осчетоводяване на плащания за участие в търг
➤Разпределяне на дивидент на акционер, който е чуждо ЮЛ
➤Счетоводни записвания за отчитане на технологичен брак
➤Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда, закупена от физически лица
➤Данък дивидент при разпределяне на печалба към управител французин и ограничаване на плащанията в брой
➤Признаване за данъчни цели на разходи за предсрочно прекратена командировка
➤Начисляване на ДДС за закупен и монтиран в България GPS върху автомобил, който не остава у нас
➤Намалена сума на данък заради разменени цифри на данъчна основа
➤Данъчно облагане при фактура за услуга, издадена от българско физическо лице с неизяснен статут за целите на ЗДДФЛ
➤Регистрация по ДДС за физическо лице, достигнало оборот от 50 хил. лв.
➤Отдаване под наем на автомобил на служител в дружество, като съпругата на служителя е с дялово участие в дружеството
➤Разпределяне на дивидент от неразпределена печалба от минали години – колко пъти за календарна година
➤Префактуриране на разходи за ел. енергия между физически лица
➤Издаване на протокол по чл. 117 и ползване на данъчен кредит за фактура с комисионна от Швейцария
➤Счетоводни записвания при тристранен протокол между сертифицираща фирма ООД и ЕТ

…и какви още решения Ви очакват – вижте тук >>