Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 г. – специализирано електронно ръководство

Стане ли време за изготвяне на годишните финансови отчети, сякаш трябва да обърнете целия счетоводен архив от изминалата година – отчети, капитал, резерви, нетни приходи, дарения, приходи и разходи, парични потоци и какво ли още не!

Нашето най-ново електронно ръководство „Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 г.“ е тук, за да Ви помогне на всяка стъпка от изготвянето на отчетите!

 

За да бъдете:

➡ Уверени и сигурни

➡ Бързи и навреме със сроковете

➡ Без нередности и притеснения!

 

Ето какво включва електронното ръководство:

➜ Определяне на счетоводната база – НСС или МСФО

➜ Определяне на категориите предприятия

➜ Представяне на информацията в раздели, групи и статии в ГФО:

✦ Собствен капитал

✦ Инвентаризация на активите и пасивите

✦ Дълготрайни активи – ДМА и ДНМА

✦ Материални запаси

✦ Вземания

✦ Парични средства

✦ Разходи за бъдещи отчетни периоди

✦ Задължения (пасиви)

✦ Приходи за бъдещи периоди/ Финансирания

✦ Приходи и разходи

✦ Текущи и отсрочени данъци

➜ Събития след  датата на ГФО

 

Вижте анализа на експерт Христо Досев за представянето на приходите за бъдещи периоди и финансиранията в годишния финансов отчет във видеото тук:

Поръчайте ръководството тук >>