Данъчните закони в практиката – решения на казуси

ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ… – „любимите“ данъчни закони на всеки счетоводител.

И все пак – задължителни в работата Ви.

Често обаче именно тези закони и специфичните казуси, свързани с тях, Ви създават неудобства, притеснения, колебания и не в редки случаи – глоби.

Ето защо на Ваша помощ идва най-новото ни печатно издание „Данъчните закони в практиката – решения на казуси“ с цели 141 готови експертни решения по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗМДТ!

 

Вижте какви експертни решения включва книгата:

 

ЗДДС:

❒ Третиране по ЗДДС на фактура за рекламни услуги от ФЛ от ЕС

❒ Начисляване на ДДС при брак във връзка с почистване на семена преди засяване

❒ Нулева ДДС ставка в авансова фактура за продажба на лизингов влекач

❒ Регистрация по OSS при предлагане на стоки в България, Европа и трети страни

❒ Неначисляване на ДДС при продажба на апартамент на ФЛ

❒ Данък уикенд за мобилен телефон, ползван от председател на кооперация за служебни цели

❒ Регистриране по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС на бидони с гориво за задвижване на фирмени железопътни машини

(…)

ЗКПО:

❒ Коригираща декларация по чл. 92 от ЗКПО за корекция на задължения за данъци

❒ Изплащане на печалба като дивидент на собственика

❒ Прилагане на СИДДО и данък при източника при покупка на нестандартен софтуер от Швейцария

❒ Отчитане на разходи, направени във връзка с организиране на национален конгрес

❒ Данъци, дължими от съдружници, получили заеми от собственото си ООД

❒ Данъчно признаване на разходи за ел. енергия, ВиК и охрана на търговски обект

(…)

ЗДДФЛ:

❒ Попълване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 5-ма наемодатели при превеждане на наем на 6-то лице

❒ Признаване на разходи за наем и автомобил, използван за превозване на служители

❒ Пропуснато подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за разпределен дивидент

❒ Облагане по ЗДДФЛ и ЗДДС на продажба на собствени движими и недвижими вещи от ФЛ

❒ Отразяване на продажба на земеделска техника от регистриран по ДДС ЗП

❒ Третиране на фактури за покупка на несвързани с производство стоки

(…)

ЗМДТ:

❒ Внасяне на данък сгради за предходни години

❒ Определяне на отчетна стойност на имот, отдаден под наем, при подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ

❒ Документиране и облагане на дарения от ЮЛ и ФЛ от Испания

И други!

Вижте цели страници от книгата във видеото тук:

Вижте цялото съдържание на книгата и възможност за поръчка тук >>