В електронен формат: ТРЗ в сферата на образованието – практическо ръководство с подарък: печатното издание от 2019 г.

Всички нови трудови норми и правила в образователната сфера ще намерите в едно електронно ръководство – „ТРЗ в сферата на образованието“ – актуално към 2022 година.

+ Подарък: печатното издание от 2019 г. с още готови експертни решения и анализи, които да улеснят работата Ви!

В ръководството ще намерите подробна информация от назначаването, през инструктажите, та чак до прекратяването на трудовия договор – всичко това с нагледни примери, анализи и решения от експертите.

Какво включва актуализираното  е-ръководство от 2022 г.:

НОРМАТИВНА УРЕДБА:
❐ Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
❐ Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐ Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐ Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
❐ Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐ Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование № 01-197/17.08.2020 г.

ЕКСПЕРТНИ АНАЛИЗИ:
❐ Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 17.08.2020 г. – един добър пример за практическите ползи от колективното преговаряне
❐ Пенсиониране в системата на образованието
❐ Отпуски на педагогическия и непедагогическия персонал в системата на образованието
❐ Резюме на ктд в университетите
❐ Разходи за транспорт и наем на учителите

ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ:
✦ Включване на време на неплатен отпуск в периода по чл. 222, ал. 3 от КТ
✦ Брой брутни заплати при пенсиониране на учител
✦ Право на ползване и изплащане при напускане на неползвани отпуски от 2009 г.
✦ Момент на преценка на какво обезщетение има право педагогически специалист по отношение на пенсионирането
✦ Разлика в осигурителен стаж между мъже и жени учители
✦ Значение на годината на полагане на лекторски труд във връзка с пенсиониране
✦ Брой дни платен отпуск за учител с ТЕЛК
✦ Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за учител с трудов договор в 2 училища
✦ Право на ползване и изплащане при напускане на неползвани отпуски от 2009 г.
✦ Намаляване на допълнителни дни отпуск за ненормиран работен ден без съобразяване с КТД
✦ Отказ за ползване на отпуск за явяване на държавен изпит
✦ Разрешение на 1-годишен платен отпуск за учител
✦ Право на обезщетение за неползван отпуск за учител, възстановен на работа от съда
✦ Инструктаж на шофьори на ученически автобуси
✦ Законов срок за изплащане на обезщетение за неползван отпуск при напускане
✦ Документи, изисквани от Инспекцията по труда при проверки
✦ Социални придобивки за служител във Висше училище при продължителен болничен
✦ Напускане след курс за повишаване на квалификацията
✦ Удържане на по-голяма сума за ВКС
✦ Срок на членство във ВКС за възползване от услугите ѝ
✦ Граждански договор с щатен учител за придружаване на чуждестранен учител
✦ Сметка за изплатени суми за ФЛ СОЛ с граждански договор за проверяване на изпити
✦ Договор за заместване при бременност на заместващия и връщане на титуляра
✦ Допълнително възнаграждение за заместване на класен ръководител
✦ Допълнителни възнаграждения за работа в училище за деца с увреждания
✦ Диференциално плащане за старши учител
✦ Право на диференциално възнаграждение
✦ Суми за представително облекло по време на майчинство
✦ Полагаемост на суми за представително облекло на лица по втори трудов договор
✦ Право на платен отпуск за лице, възстановено на работа, за времето от уволнението до възстановяването
✦ Дни отпуск, полагаеми за лица при бременност и майчинство
✦ Платен отпуск за учител с ТЕЛК

Пример за едно от решенията на казус от ръководството, можете да чуете във видеото:

Цялото съдържание на изданието можете да видите тук >>