В електронен формат: Сделки с недвижими имоти на строителното предприятиe

Електронният формат на изданието “Сделки с недвижими имоти на строителното предприятие” е пътеводител в работата с недвижима собственост.

Сделките с недвижими имоти стават все по-обширни. В случай, че сте купувач или продавач винаги е добре да знаете всички права в закона за недвижимо  имущество. Но ако самите Вие имате бизнес с недвижимо имущество, тогава познанието и спазването на законовите норми е абсолютно задължително.

Запознайте се с всички рамки, възможности и правила, обвързани с покупко-продажба, вписване в имотен регистър, осчетоводяване по време на строеж, сделки със земи и още много други, като получите най-новото издание на Евгени Рангелов – „Сделки с недвижими имоти на строителното предприятие“.

Част от съдържанието на изданието включва:

➜ Термини и нормативни определения
➜ Сделки със земи (терени)
➜ Сделки с право на строеж
➜ Сделки със сгради и части от тях
➜ Сгради и постройки
➜ Доставки на “нови” сгради
➜ Доставки на сгради, които не са „нови“ с прилежащ терен
➜ Прилежащ терен
➜ Определяне и отчитане на ДДС при сделки със стари сгради или части от тях
➜ Доставки на застроен терен, която се състои от „нова“ и „стара“ част
➜ Съпътстващи доставки
➜ Особени случаи на сделки с недвижими имоти
➜ Апорт на недвижими имоти
➜ Сделки със земя и вещни права върху нея и постройки, машини и съоръжения неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ѝ

+ ПРИЛОЖЕНИЯ
➜ Счетоводно отчитане и данъчно третиране на прогнозните разходи за демонтаж и извеждане от употреба на актив, изграден върху нает имот, включително възстановяване на терена и инфраструктурата
➜ Документиране и обезщетяване на вреда, нанесена от наемател/ ползвател на нает недвижим имот/ актив)
➜ Договаряне, документиране и плащане на разходите за използване на наетата вещ (консумативни разходи)
➜ Разгънатата застроена площ /РЗП/ като база за разпределение на разходи в строителството
➜ Калкулативно табло за себестойността на строителните и монтажните работи

Запознайте се с опита на експерт Евгени Рангелов и част от неговите съвети, изложени в ръководството:

Самото ръководство и повече информация за него можете да видите тук.