Счетоводители в действие

Вие сте счетоводител? Знаете ли обаче какво трябва да бъде всяко счетоводно записване спрямо различните дейности на фирмите, които обслужвате?

Вместо да се колебаете, да търсите и да питате за отговори, вземете цели 79 счетоводни експертни решения в най-новото ни професионално издание „Счетоводители в действие“!

Какви конкретно казуси намират решение на страниците на “Счетоводители в действие”:

➜ Счетоводни операции за завеждане на дарена земя
➜ Счетоводни записвания при отписване на сграда, предоставена при замяна
➜ Осчетоводяване на банкова гаранция за изпълнение на договор в срок
➜ Осчетоводяване на сума за разработване и сертифициране на система
➜ Дарение от един към друг земеделски производител
➜ Счетоводно отчитане на еднолично адвокатско дружество
➜ Счетоводно отразяване на търговия с криптовалута
➜ Осчетоводяване на намаление в капитала след преобразуване
➜ Промени в баланс, вследствие от договор за цесия
➜ Завеждане на алуминиева постройка, построена за по-добро съхраняване на машина
➜ Осчетоводяване на довършителни работи върху ателие, което ще се ползва за фирмен офис
➜ Отразяване на налични ДМА, които са извън употреба, но на които не са начислявани амортизации
➜ Завеждане на закупени 3D принтери в група ДМА
➜ Счетоводни операции за отчитане на постъпления от Booking
➜ Счетоводни записвания по фактури за закупено на лизинг устройство
➜ Осчетоводяване на ревизионен акт
➜ Завеждане в баланс на фондация на придобит недвижим имот
➜ Корекции при установена доверителна сметка от чужбина
➜ Вложение на средства в платформа за борсова търговия
➜ Счетоводни записи при липси и излишък след инвентаризация
➜ Осчетоводяване на закупени шкафове
➜ Счетоводни операции при търгуване с инвестиционно сребро
➜ Счетоводни записвания за коригиране на крайни салда по счетоводни сметки
➜ Определяне на първоначална оценка на отделени помещения
➜ Осчетоводяване при предсрочно погасяване на задължения по финансов лизинг на автомобил
➜ Осчетоводяване на средства, получени по програмата за подкрепа за малки фирми във връзка c COVID-пандемията
➜ Осчетоводяване на връщане на средства на собственици при ликвидация
➜ Корекция на данъчен финансов резултат при отписване на начислена лихва
➜ Осчетоводяване на разходи за покриване на просрочени осигурителни и ДДС задължения
➜ Осчетоводяване на обезщетяване на дълг с част от сграда
➜ Отчитане на фактура от китайски доставчик
➜ Приход от застраховка на винени лозя
➜ Съставяне на консолидиран отчет от българско ООД, закупило половината от капитала на немско ЮЛ
➜ Ликвидация на ООД, неосъществявало дейност от години
➜ Счетоводни записвания за отразяване на фактури за доставка на пресни плодове и млечни продукти
➜ Завеждане на дограма на наета къща за гости като ДНМА
➜ Счетоводно отразяване на удръжки от командировъчни пари
➜ Подаване на данъчна ликвидация за дружество, обявено в ликвидация
➜ Закриване на фактура, платена от управител на фирма от негова лична банкова сметка
➜ Осчетоводяване на разходи по жилищна кооперация след продажба на апартаментите в нея
➜ Монтиране на фотоволтаични панели – осчетоводяване
➜ Осчетоводяване на продажба на лаптопи, заведени като ДМА

Цялото съдържание на книгата вижте тук >>

Вижте цели страници от книгата във видеото тук:

За да поръчате, кликнете тук >>