В електронен формат: Данъчните закони в практиката – решения на казуси

“Данъчните закони в практиката – решения на казуси” – в електронен формат – най-новото счетоводно издание с готови решени казуси, актуални към юли 2022 г.!

Вижте какви експертни решения включва книгата:

Решения на казуси по ЗДДС:

❒ Третиране по ЗДДС на фактура за рекламни услуги от ФЛ от ЕС
❒ Начисляване на ДДС при брак във връзка с почистване на семена преди засяване
❒ Отчитане на фактура от румънски доставчик с български ДДС номер
❒ Отразяване на споразумение за повишаване на продажна цена
❒ Неначисляване на ДДС при продажба на апартамент на ФЛ
❒ Данък уикенд за мобилен телефон, ползван от председател на кооперация за служебни цели
❒ Отнасяне на мито по стоки, останали като мостри
❒ Регистрация по ДДС за медико-диагностична лаборатория
❒ Фактуриране на предоставяне на обучение към американска фирма
❒ Сертифициране на фирма като образователен център – промени във връзка с ДДС
❒ Регистрация по ЗДДС за ФЛ адвокат на свободна професия с договор за постоянна работа
❒ Третиране на сделка по закупуване на товарен автомобил от Швейцария и незабавната му продажба в Германия
❒ Учредяване право на строеж – данъчно третиране и регистрация по ДДС
❒ Регистрация по ЗДДС при предоставяне на езикови курсове към ЮЛ с ДДС номер и ЕИК от Великобритания
❒ Фактуриране на разходи за възнаграждения и осигуровки към фирма – майка при командироване на служители
❒ Ползване на пълен данъчен кредит при извършване само на облагаеми доставки от началото на 2022 г.
❒ Разходи за подобрение на нает имот между свързани лица
❒ Отразяване на тристранни операции във VIES-декларация
❒ Корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на ДМА
❒ Документална обоснованост на плащане на стари партиди за ел. енергия и вода
❒ Отчитане на приходи от продажби на тениски в САЩ, Европа и Азия
❒ Включване на начислено ДДС към разходи, които ще се фактурират от доставчици
❒ Право на данъчен кредит при инцидентно префактуриране на освободена доставка
❒ Отразяване на фактура към гръцки клиент, в която са посочени гръцки и български ДДС номер
❒ Третиране по ЗДДС на доставка в Кипър на закупени от словенска фирма стоки
❒ Анулиране на документирана неустойка
❒ Корекция на ползван данъчен кредит по разходи за ремонт и поддръжка на леки автомобили
❒ Отразяване на инвойс от ФЛ от ЕС, което няма данъчен номер
❒ Отчитане на фактура от 2021 г. за януари 2022 г.
❒ Регистрация по ЗДДС за адвокатско дружество
❒ Начисляване на ДДС при продажба на лек автомобил, закупен от немско ФЛ
❒ Нулева ДДС ставка в авансова фактура за продажба на лизингов влекач
❒ Регистрация по OSS при предлагане на стоки в България, Европа и трети страни
❒ Регистрация по OSS при продажби към ФЛ от ЕС, когато стоките се пращат от доставчик
❒ Продажба на имот, закупен през 1998 г. без ползване на данъчен кредит
❒ Подобрение на недвижим имот, отдаван от ФЛ към ЮЛ при ситуация на свързани лица
❒ Префактуриране на материали към подизпълнител на френска фирма, работещ у нас
❒ Фактуриране на част от издръжка на производство към фирма – майка
❒ Деклариране в система Интрастат на получаване на резервни части
❒ Регистриране по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС на бидони с гориво за задвижване на фирмени железопътни машини
❒ Изискване на амортизационен план от наследник на починал земеделски производител
❒ Учредяване право на строеж към ООД с двама съдружници
❒ Връщане на клиент на актив, пратен у нас от Хонг Конг за временно ползване
❒ Режим на облагане на транзитни продажби
❒ Корекция на ползван данъчен кредит при дарение на активи
❒ Задължителна регистрация по чл. 97а от ЗДДС за ФЛ, което отдава под наем недвижими имоти чрез чуждестранни платформи
❒ Облагане на търговия с криптовалута

И още!

Вижте какво решение дава експерт Елена Илиева на казус, свързан с кредитни известия по стари фактури, които не са заведени в счетоводството на клиент:

Научете повече за е-ръководството, като кликнете тук >>