В електронен формат: Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

Специално за счетоводителие на ЗП >>> НОВО експертно електронно ръководство то 2023 година >>> С анализи и решения на казуси от проф. д-р Стоян Дурин! Какво виключва книгата: ❖ Основи на организацията Виж повече »

В електронен формат: Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

Ново от 2023 година – „Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси“ –  в удобен електронен формат, директно по имейл! Със 115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Виж повече »

Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

Ново от 2023 година – „Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси“! Със 115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Наредба Н-18! СЪДЪРЖАНИЕ: Експертни решения по данъчното законодателство Виж повече »

Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

Специално за счетоводителие на ЗП >>> НОВО експертно ръководство то 2023 година >>> С анализи и решения на казуси от проф. д-р Стоян Дурин! Какво виключва книгата: ❖ Основи на организацията на Виж повече »

В електронен формат: Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство

2 в 1 – Най-новото експертно издание за правилно сключване и правилно прекратяване на трудови договори: „Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство“/от 2023-та година/! С цели 108 експертни решения Виж повече »

В електронен формат: Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Най-новото експертно двойно – счетоводно и ТРЗ издание, специално посветено на работата в транспортните фирми: “Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване” – в електронен формат, директно на имейла Ви! Виж повече »

В електронен формат: Наръчник за управителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване

Общо 84 готови експертни решения в най-новата книга, специализирана за труд и осигуряване на управителя в българското предприятие, а именно: “Наръчник за управитея на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване”! Виж повече »

В електронен формат: Доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС

Директно на имейла Ви – експертно електронно ръководство от 2023 година „Доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС“. Какво конкретно включва експертното ръководство: Експертни решения на казуси за доставка на Виж повече »

 

В електронен формат: Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Най-новото експертно двойно – счетоводно и ТРЗ издание, специално посветено на работата в транспортните фирми:

“Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване” – в електронен формат, директно на имейла Ви!

С общо над 680 страници актуална нормативна уредба за данъчно и трудово право относно командироване, структура и организация на работната заплата и други + над 70 експертни решения и анализи за правилно данъчно третиране и счетоводно отчитане, трудови правоотношения и осигуряване!

Ето и част от съдържанието на книгата:

➤ Нормативна уредба

❒ Наредба за структурата и организацията на работната заплата

❒ Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

❒ Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

❒ Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

❒ Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

❒ Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

❒ Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)

❒ Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

❒ Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“)

❒ Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012

❒ Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006

❒ Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006

❒ Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

❒ Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница

➤ Счетоводство и данъчно облагане

➤ Експертни анализи

❒ Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт

❒ Отчитане на дълготрайните материални активи

❒ Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи

❒ Отчитане на материалните запаси

❒ Отчитане на разходите за автомобилен транспорт

❒ Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги

❒ Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи

❒ Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви

❒ Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – Лизинг

❒ Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили

➤ Решения на практически казузи

❒ Годишно коригиране на данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС

❒ Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД

❒ Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД

❒ Издаване на касови бележки за отчитане на продадени билети за транспорт на пътници

❒ Третиране на разходи за карти за градски транспорт на работници

❒ Третиране на куриерска услуга към Северна Ирландия

❒ Фактура за патентен данък за таксиметров превоз

➤ Труд и осигуряване

➤ Експертни анализи

❒ Отчитане на работното време, заплащане на труда, осигуряване, допълнителни възнаграждения на шофьорите

❒ Вътрешни правила за организация на работната заплата

❒ Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, осъществяващи мобилни пътни транспортни дейности

❒ Изисквания и видове инструктаж на водачи на моторни превозни средства

❒ Работно време и почивки

➤ Решения на практически казуси

❒ Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили

❒ Основна заплата за шофьор в транспортна фирма

❒ Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца

❒ Отразяване в досието на служител на изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост

❒ Основание за трудов договор с международен шофьор

❒ Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори

❒ Дългосрочно командироване на шофьор вГермания

❒ Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице

И други!

Вижте какво решение дава експерт Ели Марова на казуса “Самоначисляване на ДДС при транспортна услуга от Германия до България”, както и как експерт Красимира Гергева решава казуса “Назначаване на управители на ООД на ТД като шофьори”:

Цялото съдържание на книгата и възможност за поръчка вижте тук >>

В електронен формат: Наръчник за управителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване

Общо 84 готови експертни решения в най-новата книга, специализирана за труд и осигуряване на управителя в българското предприятие, а именно:

“Наръчник за управитея на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване”! – Вече и в електронен формат – директно на имейла Ви!

Ето и нейното пълно съдържание:
❱❱❱ Осигуряване по ДУК на чуждестранно лице с разрешено постоянно пребиваване у нас
❱❱❱ Пренасяне в колона 5 на ГДД на осигурителен доход от личен труд
❱❱❱ Назначаване на служител с ДУК към друга фирма
❱❱❱ Попълване на декларации образец 1 за съдружници в ООД
❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та
❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та и документиране на споделяне на служителите между двете фирми
❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД без продажби
❱❱❱ Осигуряване на управител, работещ по трудов договор с максимален осигурителен доход
❱❱❱ Полагане на личен труд от управител на ЕООД
❱❱❱ Включване на сума, по която са начислени осигуровки и данък, в декларация по чл. 50
❱❱❱ Неподадени декларации ОКД-5 за съдружници в ООД
❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД с личен труд
❱❱❱ Осигуряване при граждански договор със съдружник в ООД
❱❱❱ Плащане на здравни осигуровки от поляк на ДУК у нас
❱❱❱ Назначаване на управители на ООД на трудов договор
❱❱❱ Връщане на работа на лице по майчинство на работа като член на СД
❱❱❱ Спиране на осигуряване на управител на ЕООД чужд гражданин
❱❱❱ Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ от дружество без лица по трудов договор
❱❱❱ Назначаване и осигуряване на управител
❱❱❱ Издаване на УП-3 за лице с предстоящо пенсиониране
❱❱❱ Майчинство на управител и неназначаване на нов
❱❱❱ Код на икономическа дейност във връзка с минаване на управител на ДУК
❱❱❱ Право на платен отпуск за изпълнителен директор в сдружение с нестопанска цел
❱❱❱ Промяна на осигуряването за управител на две ЕООД
❱❱❱ Прекратяване на осигуряване за управител на ООД – украинска гражданка, упълномощила съпруга си – българин, да я представлява
❱❱❱ Изплащане на възнаграждение по ДУК в брой
❱❱❱ Осигуряване на едноличен собственик и управител на ЕООД
❱❱❱ Подаване на декларация образец 1 и 6 във връзка с ДУК на лице, заето на трудов договор в друга фирма
❱❱❱ Осигуряване на втори съдружник в дружество при полагане на личен труд
❱❱❱ Здравно осигуряване на лице от трета страна с договор за управление, получило документ за постоянно пребиваване
❱❱❱ Представяне на болничен в АД от член на СД
❱❱❱ Осигуряване на управител в ООД, регистриран земеделски производител
❱❱❱ Осигуряване на управители чужденци от Ирландия и Великобритания в българска фирма
❱❱❱ Осигуряване на четирима съдружници от Австрия с българско ООД
❱❱❱ Прекратяване на работа като управител за съдружник в ООД
❱❱❱ Сключване на трудов договор с неизпълнителен член на Съвета на директорите в акционерно дружество
❱❱❱ Осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващо се лице – съдружник в ООД
❱❱❱ Ваучери за храна за работещ собственик и управител по ДУК
❱❱❱ Възнаграждение и осигуровки за управител на етажна собственост
❱❱❱ Осигуряване на португалски гражданин по ДУК, осъществяващ трудова дейност едновременно в две държави членки
❱❱❱ Организация на дейността и управлението на ООД
❱❱❱ Срок на трудова дейност за собственик, който ще продава 100% от собствеността на действащо дружество
❱❱❱ Обезщетения и прехвърляне правото на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
❱❱❱ Платен отпуск и осигурителни вноски за баща за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
❱❱❱ Осигуряване на СОЛ – гражданин на Обединеното кралство
❱❱❱ Болничен на СОЛ, обхващащ период от време на осигуряване като собственик на ЕООД и съдружник в друго дружество
❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД – гръцки гражданин, упражняващ трудова дейност в България
❱❱❱ Осигуряване и командироване на собственик на 2 ЕООД фирми едновременно и от двете за един и същ период
❱❱❱ Трудов договор за управител или съдружник в управлявано от него ООД/ ЕООД
❱❱❱ Осигуряване на чужденец – едноличен собственик на капитала на ЕООД в България

Вижте цялото съдържание на изданието тук >>

Вижте решението, което дава експерт Аспасия Петкова, на казус, свързан с осигуряване като втора категория труд на управител СОЛ, който работи като шофьор на товарен автомобил:

Поръчайте книгата в електронен формат от тук >>

В електронен формат: Доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС

Директно на имейла Ви – експертно електронно ръководство от 2023 година „Доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС“.

Какво конкретно включва експертното ръководство:

Експертни решения на казуси за доставка на стоки:

✑ Третиране на покупки и продажби на оборудване
✑ Фактури с нулево ДДС от белгийски фирми
✑ Издаване на протокол по чл. 117 във връзка със закупена от Италия стока
✑ Фактуриране на продажба към нидерландско дружество при доставка на стоката в Израел
✑ Доставка на продукция до Нова Каледония – минаване на митница и начисляване на ДДС
✑ Третиране като ВОП на доставка на китайски стоки от Германия
✑ Отчитане на фактура за материали, пръчани и изпратени от Амазон Германия
✑ Начисляване на ДДС поотделно за стоки, продавани през онлайн магазин
✑ Третиране на фактури за продажби на стоки в Румъния, които се транспортират до ЕС и трета страна
✑ Бонус от доставчик от ЕС при закупуване на негови стоки, внесени от българска фирма
✑ Възстановяване на ДДС от фирма с регистрация по избор след ВОД
✑ Доставка на корабни части у нас и в ЕС
✑ ВОП на стока и действия при установена негодност на стоката
✑ Фактура за транспорт на стоки от трета страна, временно съхранявани в митнически склад в Гърция
✑ Начисляване на ДДС във фактури за продажба на стоки към Германия при посредничество за гръцка фирма
✑ Дропшипинг търговия със стоки от Китай към САЩ – третиране по ЗДДС
✑ Отразяване на онлайн търговия към ФЛ и ЮЛ от ЕС и трети страни
✑ Издаване на протокол по чл. 117 за 2 доставки на закупени от Австрия материали
✑ Ползване на данъчен кредит за закупен автомобил от фирма, предлагаща услуги изцяло във Франция
✑ Продажба от Белгия на стоки, закупени от българска фирма
✑ Неиздаване на фактура за аванс във връзка с предстоящ ВОД
✑ VAT номер за посочване в протокол по чл. 117 при доставка от Нидерландия на закупена от Германия стока
✑ Доставка на метални отпадъци от Великобритания
✑ Отразяване на авансово плащане за закупена стока, която ще се достави от Великобритания
✑ Продажба към фирма в Малайзия на закупени и доставяни от Русия стоки
✑ Доставка на стоки от Украйна директно в Германия
✑ Късно предоставена фактура за ВОП
✑ Третиране по ДДС на доставка в Италия на стока, закупена от трета страна
✑ Прилагане на специален ред за облагане на маржа при продажба на лек автомобил
✑ ДДС регистрация и OSS при продажба на стоки през онлайн магазин на принципа на дропшипинг
✑ Разминаване между договорени и продажни цени на стоки и кредитни известия
✑ Представяне на сделка по закупуване на служебен лаптоп в Австралия
✑ Начисляване на ДДС при продажба към италианска фирма на стар автомобил, закупен от латвийска фирма
✑ Отразяване на фактура по закупуване на лек автомобил на финансов лизинг от дилър
✑ Продажба в Полша на закупени от Америка автомобили
✑ Възстановяване на ДДС при внос на негодна продукция
✑ Ползване на данъчен кредит при закупуване на материали от белгийска фирма с регистрация по ДДС у нас
✑ ВОП без регистрация по ЗДДС
✑ Документиране на разваляне на сделка по придобиване на автомобил на разсрочено плащане
✑ Признаване на стока, закупена от ФЛ от ЕС и транспортирана за сметка на купувача
✑ Документиране на сделка по закупуване на стока от ОАЕ, която ще се плати на чешка фирма
✑ Електронен регистър при преминаване към нова ERP система във връзка с режим в Съюза
✑ Закупуване от Германия на доставени от САЩ машини, които ще се продават на българска фирма и после на фирма от Близкия изток
✑ Плащане по банков път от собственик на британска фирма във връзка с прилагане на нулева ставка за износ на продукция
✑ Продажба на стоки внос от Китай през Етси към ДНЗЛ от ЕС и трети страни
✑ Доказване на внос при разлика в брой внесени и брой поръчани апарати
✑ Документално оформяне на доставка на стоки от Китай през Белгия
✑ Протокол по чл. 117 при закупуване на дървесни отпадъци от Гърция
✑ Регистрация по ДДС в Нидерландия при покупка на стоки от тамошна фирма за препродажба в Русия
✑ Основание за неиздаване на фактура при ВОД
✑ Отразяване на покупка на резервни части от фирма с регистрация по ЗДДС в Нидерландия
✑ Начисляване на ДДС при продажба на товарен автомобил в Германия
✑ Доставка на вестници и списания към комисионер
✑ Фактуриране на закупен лек автомобил
✑ Издаване на протокол за ДДС фактура за предходен период
✑ Отчитане на фактура за материали, пръчани и изпратени от Амазон UK
✑ Складиране на стоки, обект на онлайн продажби, в белгийски склад
✑ Кредитно известие при поетапно възстановяване на авансово плащане след разваляне на доставка
✑ Начисляване на ДДС при продажба на стока към немско ЮЛ
✑ Начисляване на ДДС във фактура за продажба на лек автомобил
✑ Ползване на данъчен кредит от дружество, регистрирано по ЗДДС при покупка на ДМА, които се ползват за икономическа дейност, но на територията на трета страна
✑ Възстановяване на ДДС за закупен офис със специализирано оборудване
✑ Подаване на справка за продажби, осъществени във Великобритания

Цялото съдържание на книгата вижте тук >>

Вижте какво решение дава експерт Ели Марова на казус за начисляване на ДДС при продажба на стока към немско юридическо лице:

Поръчайте книгата от тук >>

Доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС

Най-новото експертно ръководство, специализирано по казусите в работата Ви за доставка на стоки и услуги – как да третирате покупки и продажби, да издавате протокол по чл. 117, да фактурирате и още много много други!

Какво конкретно включва експертното ръководство:

Експертни решения на казуси за доставка на стоки:

✑ Третиране на покупки и продажби на оборудване
✑ Фактури с нулево ДДС от белгийски фирми
✑ Издаване на протокол по чл. 117 във връзка със закупена от Италия стока
✑ Фактуриране на продажба към нидерландско дружество при доставка на стоката в Израел
✑ Доставка на продукция до Нова Каледония – минаване на митница и начисляване на ДДС
✑ Третиране като ВОП на доставка на китайски стоки от Германия
✑ Отчитане на фактура за материали, пръчани и изпратени от Амазон Германия
✑ Начисляване на ДДС поотделно за стоки, продавани през онлайн магазин
✑ Третиране на фактури за продажби на стоки в Румъния, които се транспортират до ЕС и трета страна
✑ Бонус от доставчик от ЕС при закупуване на негови стоки, внесени от българска фирма
✑ Възстановяване на ДДС от фирма с регистрация по избор след ВОД
✑ Доставка на корабни части у нас и в ЕС
✑ ВОП на стока и действия при установена негодност на стоката
✑ Фактура за транспорт на стоки от трета страна, временно съхранявани в митнически склад в Гърция
✑ Начисляване на ДДС във фактури за продажба на стоки към Германия при посредничество за гръцка фирма
✑ Дропшипинг търговия със стоки от Китай към САЩ – третиране по ЗДДС
✑ Отразяване на онлайн търговия към ФЛ и ЮЛ от ЕС и трети страни
✑ Издаване на протокол по чл. 117 за 2 доставки на закупени от Австрия материали
✑ Ползване на данъчен кредит за закупен автомобил от фирма, предлагаща услуги изцяло във Франция
✑ Продажба от Белгия на стоки, закупени от българска фирма
✑ Неиздаване на фактура за аванс във връзка с предстоящ ВОД
✑ VAT номер за посочване в протокол по чл. 117 при доставка от Нидерландия на закупена от Германия стока
✑ Доставка на метални отпадъци от Великобритания
✑ Отразяване на авансово плащане за закупена стока, която ще се достави от Великобритания
✑ Продажба към фирма в Малайзия на закупени и доставяни от Русия стоки
✑ Доставка на стоки от Украйна директно в Германия
✑ Късно предоставена фактура за ВОП
✑ Третиране по ДДС на доставка в Италия на стока, закупена от трета страна
✑ Прилагане на специален ред за облагане на маржа при продажба на лек автомобил
✑ ДДС регистрация и OSS при продажба на стоки през онлайн магазин на принципа на дропшипинг
✑ Разминаване между договорени и продажни цени на стоки и кредитни известия
✑ Представяне на сделка по закупуване на служебен лаптоп в Австралия
✑ Начисляване на ДДС при продажба към италианска фирма на стар автомобил, закупен от латвийска фирма
✑ Отразяване на фактура по закупуване на лек автомобил на финансов лизинг от дилър
✑ Продажба в Полша на закупени от Америка автомобили
✑ Възстановяване на ДДС при внос на негодна продукция
✑ Ползване на данъчен кредит при закупуване на материали от белгийска фирма с регистрация по ДДС у нас
✑ ВОП без регистрация по ЗДДС
✑ Документиране на разваляне на сделка по придобиване на автомобил на разсрочено плащане
✑ Признаване на стока, закупена от ФЛ от ЕС и транспортирана за сметка на купувача
✑ Документиране на сделка по закупуване на стока от ОАЕ, която ще се плати на чешка фирма
✑ Електронен регистър при преминаване към нова ERP система във връзка с режим в Съюза
✑ Закупуване от Германия на доставени от САЩ машини, които ще се продават на българска фирма и после на фирма от Близкия изток
✑ Плащане по банков път от собственик на британска фирма във връзка с прилагане на нулева ставка за износ на продукция
✑ Продажба на стоки внос от Китай през Етси към ДНЗЛ от ЕС и трети страни
✑ Доказване на внос при разлика в брой внесени и брой поръчани апарати
✑ Документално оформяне на доставка на стоки от Китай през Белгия
✑ Протокол по чл. 117 при закупуване на дървесни отпадъци от Гърция
✑ Регистрация по ДДС в Нидерландия при покупка на стоки от тамошна фирма за препродажба в Русия
✑ Основание за неиздаване на фактура при ВОД
✑ Отразяване на покупка на резервни части от фирма с регистрация по ЗДДС в Нидерландия
✑ Начисляване на ДДС при продажба на товарен автомобил в Германия
✑ Доставка на вестници и списания към комисионер
✑ Фактуриране на закупен лек автомобил
✑ Издаване на протокол за ДДС фактура за предходен период
✑ Отчитане на фактура за материали, пръчани и изпратени от Амазон UK
✑ Складиране на стоки, обект на онлайн продажби, в белгийски склад
✑ Кредитно известие при поетапно възстановяване на авансово плащане след разваляне на доставка
✑ Начисляване на ДДС при продажба на стока към немско ЮЛ
✑ Начисляване на ДДС във фактура за продажба на лек автомобил
✑ Ползване на данъчен кредит от дружество, регистрирано по ЗДДС при покупка на ДМА, които се ползват за икономическа дейност, но на територията на трета страна
✑ Възстановяване на ДДС за закупен офис със специализирано оборудване
✑ Подаване на справка за продажби, осъществени във Великобритания

Цялото съдържание на книгата вижте тук >>

Вижте какво решение дава експерт Ели Марова на казус за начисляване на ДДС при продажба на стока към немско юридическо лице:

Поръчайте книгата от тук >>

Видео обучение на тема – Сумирано изчисляване на работното време

Час и 37 минути практическо видео обучение с анализи за правилно въвеждане на СИРВ, документи, графици, отпуски и болнични при СИРВ и всички онези най-специфични ситуации, които биха могли да Ви притеснят в работата Ви!

Какво конкретно разлежда за Вас видео обучението:

 Въвеждане на сумирано изчисляване на работното време – стъпки, възможности, права и задължения на работодателя:
✦ Кога се въвежда СИРВ
✦ Какви са стъпките при въвеждане на СИРВ
✦ Задължения на работодателя при въведено СИРВ
➜ Документи свързани с въвеждането на СИРВ
✦ Заповед за въвеждане на СИРВ
✦ Правилник за вътрешният трудов ред и Вътрешни правила за работната заплата
➜ Изготвяне на графици при сумирано изчисляване на труда и нормиране на труда
➜ Ползване на отпуски и болнични при сумирано изчисляване на работното време
➜ Норма часове и нощен труд при работа в условията на сумирано изчисляване на работното време
➜ Отчитане на действително отработеното време при работа в условията на сумирано изчисляване на работното време
➜ Подаване на декларация обр.1 при работа в условията на сумирано изчисляване на работното време
➜ Отчитане на извънреден труд и неговото деклариране пред Инспекция по труда.
+ Решенията на следните казуси от практиката:
❒ Служител работи при СИРВ за период от един месец. Ползва болничен от 12.04.2023 г. до 17.04.2023 г. По график за този период е трябвало да отработи 26 часа (на 12-ти – не е на работа по график, на 13-ти – 5 часа, на 14-ти – 5 часа, на 15-ти – 8 часа, на 16-ти – 8 часа, на 17-ти – не е на работа). Как следва да попълня декларация образец 1? В поле 16.А посочвам 3 дни, в поле 16.7 посочвам 118 часа (норма за месец април: 144 часа – 26 часа болничен = 118 часа реално отработени). Следва ли да изчисля стойност за т. 17, тъй като НОИ ще плати обезщетение за два часа, а в т. 16.2 посочвам нули?
❒ Фирма желае да въведе работа на график при условията на СИРВ. Периодът на отчитане ще бъде 3 месеца. Запознахме се с текста на чл. 6, ал. 16 от КСО, според който максималният осигурителен доход при СИРВ при отчитане за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време (10,200 лв. от 01 – 04/2022 г.). Дали работодателят е длъжен да приложи този подход или има възможност да продължи да прилага максималния осигурителен праг на месечна база от 3000 лв. (3400 от 01 – 04/2022 г.), както е при подневно отчитане?
❒ Въведено е сумарно изчисляване на работното време при 12-часов работен ден. Превръщат ли се нощните часове в дневни при работно време на нощната смяна от 22:00 часа до 06:00 часа?
❒ При подневно отчитане, пет дневна работна седмица и осем часов работен ден работното време на някои служители е от 15:00 до 24:00 часа, а на други – от 16 до 01:00 часа. Имат по 2 или 3 часа нощен труд на ден. Това се налага при работа с контрагенти от САЩ. Следва ли нощните часове да се приравняват на дневни? Как трябва да се заплащат? Декларират ли се пред ИТ до 31.01 на следващата година?
❒ Въпросът ми е свързан с изготвянето на график при СИРВ в контекста на преминаването от лятно към зимно часово време в края на този месец. При редовен график служителят ще работи смяна в интервала 22:00 ч. – 09:00 ч. Предвиден е 1 час почивка, който не се включва в работното време. При преминаването от лятно към зимно часово време и при условие че служителят работи в предвидения часови диапазон, той реално ще изработи 1 час повече, отколкото би изработил в друг ден. Софтуерът за заплати, с който работим, не взема предвид смяната на времето и ще отчете като изработени 10 ч. (11 с коефициент), но реално служителят ще бъде ощетен, тъй като е работил час повече. Има ли наредба/ указание/ практика, които да потвърждават дали този допълнителен час подлежи на плащане и как е коректно да бъде отчетен? По същата линия – какво ще се случи с плащанията за болнични от НОИ, ако съвпаднат с този период – ще бъде ли този час платен от тях? Казусът важи и за случаите, в които преминаваме от зимно към лятно часово време – служителят би работил час по-малко, но ние бихме отчели час повече.
❒ Служители на летище работят при СИРВ. Направен е график, който отговаря на изискванията по НРВПО. Настъпи промяна в пролетния график и вече с наличния персонал не можем да осигурим 36-часова междуседмична почивка, а само 24-часова, като не се надвишава месечната норма от работни часове. Може ли да имаме график за един и/или повече месеци (за помесечно отчитане на сумирано работно време) с междуседмична почивка от 24 часа?
❒ Имаме назначени работници и служители на 6 часа (непълно работно време), които работят при сумирано изчисляване на работното време. Наскоро възникна спор с един от тях, който твърди, че не можем да го планираме за смяна, надвишаваща с над 50 на сто продължителността на уговореното му работно време, защото така сме нарушавали междудневната му почивка. Има ли такова нормативноустановено ограничение?

❒ Какво точно да вземем предвид в изготвянето на графици по преминаването на двусменен режим на работа с три сменни групи хора за шест дни в седмицата – от понеделник до събота при сумарно работно време?

Осигурете си още сега експертни пояснения и практически решения за вярна работа при СИРВ!

Вижте примерен график за работа при СИРВ и научете решението на казус по темата във видеото тук: