Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

И през 2020-та година експерт Евгени Рангелов застава на Ваша страна и идва на помощ при прилагането на промените в действащото данъчно законодателство. В 3-тото поредно издание Документиране и счетоводно отчитане на данъците той разглежда за Вас измененията и допълненията през 2020 г.

В книгата ще намерите:
❒ Мотиви за изменение и допълнение на данъчните закони, считано от 1 януари 2020 година
❒ Акценти на промените в отделните данъчни закони:
❒ Акценти на промените в ЗКПО
❒ Акценти на промените в ЗДДФЛ
❒ Акценти на промените в ЗМДТ
❒ Промени в Закон за акцизите и данъчните складове
❒ Промени в Закона за данъка върху добавената стойност
– Въвеждане в ЗДДС разпоредбите на Директива /ЕС/2018/1910 от 2018г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО от 2006 г.
– Промени в ЗДДС за транспониране на разпоредби на Директива 2006/112/ЕО за постигане на съответствие на националното и европейското право
– Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решенията на СЕС
– Промени за прецизиране на разпоредби и промени във връзка със затруднения при практическото прилагане на ЗДДС
– Намаляване на разходите за данъчната администрация и административната тежест за гражданите и бизнеса
– Промени с технически характер
❒ Коментар на промените в ДОПК
❒ Коментар на промените в Закона за счетоводството

+ 3 приложения:
❒ Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за облагане с корпоративен данък за 2019 г.
❒ От 1-ви януари 2020 г. са в сила нови правила за изготвяне и представяне на документацията за трансферно ценообразуване
❒ Прилагане на чл. 68 от ЗКПО в годишната данъчна декларация при възстановяване на дарение поради неизпълнение на условията по договора

Поръчайте тук >>