Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Най-новото експертно двойно – счетоводно и ТРЗ издание, специално посветено на работата в транспортните фирми:

“Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване”.

С общо над 680 страници актуална нормативна уредба за данъчно и трудово право относно командироване, структура и организация на работната заплата и други + над 70 експертни решения и анализи за правилно данъчно третиране и счетоводно отчитане, трудови правоотношения и осигуряване!

Ето и част от съдържанието на книгата:

➤ Нормативна уредба

❒ Наредба за структурата и организацията на работната заплата

❒ Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

❒ Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

❒ Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

❒ Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

❒ Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

❒ Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)

❒ Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

❒ Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“)

❒ Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012

❒ Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006

❒ Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006

❒ Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

❒ Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница

➤ Счетоводство и данъчно облагане

➤ Експертни анализи

❒ Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт

❒ Отчитане на дълготрайните материални активи

❒ Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи

❒ Отчитане на материалните запаси

❒ Отчитане на разходите за автомобилен транспорт

❒ Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги

❒ Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи

❒ Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви

❒ Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – Лизинг

❒ Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили

➤ Решения на практически казузи

❒ Годишно коригиране на данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС

❒ Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД

❒ Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД

❒ Издаване на касови бележки за отчитане на продадени билети за транспорт на пътници

❒ Третиране на разходи за карти за градски транспорт на работници

❒ Третиране на куриерска услуга към Северна Ирландия

❒ Фактура за патентен данък за таксиметров превоз

➤ Труд и осигуряване

➤ Експертни анализи

❒ Отчитане на работното време, заплащане на труда, осигуряване, допълнителни възнаграждения на шофьорите

❒ Вътрешни правила за организация на работната заплата

❒ Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, осъществяващи мобилни пътни транспортни дейности

❒ Изисквания и видове инструктаж на водачи на моторни превозни средства

❒ Работно време и почивки

➤ Решения на практически казуси

❒ Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили

❒ Основна заплата за шофьор в транспортна фирма

❒ Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца

❒ Отразяване в досието на служител на изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост

❒ Основание за трудов договор с международен шофьор

❒ Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори

❒ Дългосрочно командироване на шофьор вГермания

❒ Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице

И други!

Вижте какво решение дава експерт Ели Марова на казуса “Самоначисляване на ДДС при транспортна услуга от Германия до България”, както и как експерт Красимира Гергева решава казуса “Назначаване на управители на ООД на ТД като шофьори”:

Цялото съдържание на книгата и възможност за поръчка вижте тук >>