Самоучител по счетоводство в 7 лесни урока – електронно ръководство за начинаещи счетоводители

Най-важните първи уроци в счетоводството – и то на една ръка разстояние, на компютъра Ви у дома!

В случай че сте решили, че счетоводството е Вашето призвание и имате нужда от експертно, бързо и лесно въвеждане в материята, то това електронно ръководство е точно за Вас!

В „Самоучител по счетоводство в 7 лесни урока“ ще намерите:

Урок 1: Правни задължения, основи понятия,счетоводни принципи

– Правни задължения за счетоводна и финансова компетентност

– Мениджърите, счетоводните и финансовите познания

– Финансови отчети – архитектура и интерес на потребителите

– Текущо начисляване, отчетен период, действащо предприятие

– Предпазливост, компенсиране, предимство на съдържанието

– Стопански операции и счетоводни сметки

Урок 2: Счетоводен баланс. Текущи и нетекущи активи

– Икономическа логика на баланса и разграничение на текущи/нетекущи

– Структура на актива на баланса

– Амортизация, цена на придобиване, полезен живот на актива

– Методи на амортизация

– FIFO, LIFO, Среднопретеглена стойност

– Схема на счетоводно отчитане на активите

Урок 3. Счетоводен баланс. Капитал и резерви

– Икономическа логика на пасивите и поддържане на капитала

– Структура на капитала и резервите

– Финансовите съотношения капитал/активи и печалба/капитал

– Схема на счетоводно отчитане на капитала и резервите

Урок 4. Счетоводен баланс. Задължения

– Икономическа логика на пасивите и разграничение на текущи/нетекущи

– Структура на пасивите в баланса

– Финансови съотношения, свързани с пасивите

– Схема на счетоводно отчитане на пасивите

Урок 5. Отчет за приходите и разходите. Приходи

– Икономическа логика на приходите

– Структура на приходите

– Показателите ROS, ATR и WCT

– Схема на счетоводно отчитане на приходите

Урок 6. Отчет за приходите и разходите. Разходи и данъци

– Икономическа логика на разходите

– Структура на разходите

– Показателите POE, OER и BEPS

– Схема на счетоводно отчитане на разходите

Урок 7. Годишен финансов отчет

– Отчети за собствения капитал и паричните потоци

– Годишен доклад за дейността

– Анализ на финансовите отчети от гледна точка на мениджърите

Поръчайте е-ръководството от тук >>