Счетоводство на ФЕЦ – практически казуси и насоки – електронно ръководство

Фотоволтаични електроцентрали и как да осчетоводите правилно дейността им?

 

Вземете цяло електронно ръководство с готови решения на счетоводни казуси, изцяло специализирано в областта на ФЕЦ – “Счетоводство на ФЕЦ – практически казуси и насоки”.

 

 

Съдържание:

Експертни решения на казусите:

✑ Осчетоводяване на ел. енергия, произвеждана и потребявана за собствени нужди

✑ Осчетоводяване на суми по договор за консултантска услуга във връзка с ползване на финансова помощ

✑ Счетоводно отчитане на стойност за проучване във връзка с изграждане на фотоволтаична система

✑ Осчетоводяване на финансиране за изграждане на фотоволтаична система

✑ Счетоводни записвания при придобиване на фотоволтаична централа

✑ Счетоводно отчитане във връзка с ФЕЦ и плащане на такси

✑ Отчитане на приходи и разходи по експлоатация на фотоволтаична система

✑ Облагане на ФЛ при продажба на ел. енергия

✑ Завеждане на инсталация в категория активи

✑ Регистрация по БУЛСТАТ за ФЛ с фотоволтаична централа и договор за изкупуване на произведената електроенергия

✑ Регистрация във връзка с продажба на излишъци от ФЕЦ

✑ Счетоводни записвания за приключване на разходи за амортизация на фотоволтаична система

✑ Отчитане на ДМА във връзка със строителство на фотоволтаични инсталации

✑ Завеждане на закупена фотоволтаична централа

+ Разяснение за регистрация на фотоволтаична централа по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

+ Издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия

+ Формуляр на Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

Поръчайте е-ръководството от тук >>