В електронен формат: Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС

Най-новото експертно ръководство за сделки с недвижими имоти – „Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС“ от експерт Мина Янкова – началник отдел “Косвени данъци” в Министерството на финансите!

В електронен формат – директно на имейла Ви!

✅Правна уредба в ЗДДС – Кои са освободените доставки и още!
✅Доставка на сгради за отдаване под наем и продажба;
✅Данъчен кредит и корекции
✅Корекции по реда на чл. 79 и чл. 80 от ЗДДС
И още!

Цяла правна уредба + практически анализи + конкретни казуси – примери от практиката и как точно да ги разрешите!

Всичко в 1 книга – „Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС“.

Ето и цялото съдържание на книгата:
❒ Правна уредба в Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО)
❒ Определение на понятието „недвижим имот”
❒ Определение на понятието „сграда”
❒ Доставки на земя
❒ Доставки на сгради и прилежащия им терен
❒ Доставки с предмет отдаване под наем на недвижими имоти
❒ Правна уредба в ЗДДС
❒ Доставки, свързани със земя
❒ Доставки на сгради
❒ Доставки на сгради и прилежащия им терен
❒ Доставка на сгради и прилежащи към сградата терени, и на земя
❒ Доставки с ограничени вещни права върху земя
❒ Учредяване и прехвърляне на правото на строеж
❒ Право на преминаване
❒ Други доставки с недвижими имоти
❒ Замяна на недвижим имот
❒ Апорт на недвижим имот
❒ Доставки с предмет отдаване под наем на недвижими имоти
❒ Аренда
❒ Други доставки, свързани с отдаване под наем на недвижим имот
❒ Доставка на услуги, свързани с недвижими имоти
❒ Доставки, свързани с покупка на недвижим имот
❒ Корекции на ползван данъчен кредит за недвижими имоти
❒ Презумпции за определяне стойността на показателите, отразяващи коефициента и пропорцията
❒ Извършване на годишни корекции за учредено в полза на регистрираното лице вещно право върху стоки, включително върху недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи
❒ Еднократни корекции по реда на чл. 79 от ЗДДС
❒ Доставка на стоки или услуги, за които не е ползван данъчен кредит при придобиване или при получаване
❒ Правила за определяне на периода за извършване на корекция на ползван данъчен кредит
❒ Спиране на срока за извършване на корекция на ползван данъчен кредит
❒ Корекция на ползван данъчен кредит в случаите на договор за лизинг
❒ Корекция на ползвания частичен данъчен кредит на база отчетни данни за текущата година съгласно чл. 73, ал. 6 от ЗДДС
❒ Изчисляване на коефициент за определяне размера на частичен данъчен кредит
❒ Ограничения за корекции съгласно чл. 80 от ЗДДС
❒ Корекция по ползван данъчен кредит за подобрение на „стара“ сграда превърната в „нова“ по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС
❒ Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на собствени сгради
❒ Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на собствени дълготрайни активи, включително недвижими имоти, различни от сгради
❒ Създаване на нов актив от държател/ползвател на нает или предоставен за ползване актив
❒ Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на наети дълготрайни активи
❒ Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на наети сгради
❒ Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на наети недвижими имоти, различни от сгради

Вижте практически пример за фактуриране на продажба на нова сграда с разсрочено плащане на четири вноски и неговото решение от експерт Мина Янкова във видеото тук:

Поръчайте книгата в електронен формат от тук >>