В електронен формат: Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия

В „Тълковен речник на финансово счетоводните понятия“ ще откриете над 400 термина от областите на счетоводството, банковото дело и финансите, застраховане и търговия.

Всяко понятие е подкрепено с нагледен пример, който да Ви помогне за по-лесното и бързо усвояване на термините, както и прилагането им на практика.

Тълковният речник от Аксиния Цветанова е представен в електронен формат, което прави употребата му още по-удобна и достъпна. Речникът е подходящ за начинаещи, бъдещи и настоящи професионалисти във финансовата и счетоводна сфера.

Ето и примери как са разяснени само 2 от над 400 понятия, поместени в Речника:

1. Балансова печалба
Стойността на печалбата в резултат на стопанската дейност на предприятието за определен период, след начисляване на разходите за данъци. Нарича се още чиста печалба.
Пример:
След годишно приключване в предприятие „Х” счетоводната печалба е в размер на 22 хил. лв. Съгласно ЗКПО предприятието дължи корпоративен данък в размер на 10% от стойността на печалбата.
10% х 22000= 2200 лв. данък
22000 – 2200= 19800 лв. е балансовата печалба.
2. Марж
Във финансите се определя като разлика между цената на закупуване на даден продукт или услуга и цената на продажба на същите.
Банковият термин означава разликата между средния лихвен процент на актива (цената на актива) и средния лихвен процент на пасива (цената на пасива). Говори се за положителен марж, когато същия е предпоставка за реализиране на печалба на банката при изричното условие, че балансът й не е обременен прекомерно с лоши кредити.
Тълковният речник на финансово-счетоводните понятия можете да намерите тук.