В електронен формат: Счетоводители в действие

Най-новото и актуално към месец юли 2022 г. експертно издание за Вас, уважаеми счетоводители, вече и в електронен формат!

С цели 79 решени казуса, с които колегите Ви вече се сблъскаха в практиката си.

Какви конкретно казуси намират решение на страниците на “Счетоводители в действие”:

➜ Счетоводни операции за завеждане на дарена земя

➜ Счетоводни записвания при отписване на сграда, предоставена при замяна

➜ Осчетоводяване на банкова гаранция за изпълнение на договор в срок

➜ Осчетоводяване на сума за разработване и сертифициране на система

➜ Дарение от един към друг земеделски производител

➜ Счетоводно отчитане на еднолично адвокатско дружество

➜ Счетоводно отразяване на търговия с криптовалута

➜ Осчетоводяване на намаление в капитала след преобразуване

➜ Промени в баланс, вследствие от договор за цесия

➜ Завеждане на алуминиева постройка, построена за по-добро съхраняване на машина

➜ Осчетоводяване на довършителни работи върху ателие, което ще се ползва за фирмен офис

➜ Отразяване на налични ДМА, които са извън употреба, но на които не са начислявани амортизации

➜ Завеждане на закупени 3D принтери в група ДМА

➜ Счетоводни операции за отчитане на постъпления от Booking

➜ Счетоводни записвания по фактури за закупено на лизинг устройство

➜ Осчетоводяване на ревизионен акт

➜ Завеждане в баланс на фондация на придобит недвижим имот

➜ Корекции при установена доверителна сметка от чужбина

➜ Вложение на средства в платформа за борсова търговия

➜ Счетоводни записи при липси и излишък след инвентаризация

➜ Осчетоводяване на закупени шкафове

➜ Счетоводни операции при търгуване с инвестиционно сребро

➜ Счетоводни записвания за коригиране на крайни салда по счетоводни сметки

➜ Определяне на първоначална оценка на отделени помещения

➜ Осчетоводяване при предсрочно погасяване на задължения по финансов лизинг на автомобил

➜ Осчетоводяване на средства, получени по програмата за подкрепа за малки фирми във връзка c COVID-пандемията

➜ Осчетоводяване на връщане на средства на собственици при ликвидация

➜ Корекция на данъчен финансов резултат при отписване на начислена лихва

➜ Осчетоводяване на разходи за покриване на просрочени осигурителни и ДДС задължения

➜ Осчетоводяване на обезщетяване на дълг с част от сграда

➜ Отчитане на фактура от китайски доставчик

➜ Приход от застраховка на винени лозя

➜ Съставяне на консолидиран отчет от българско ООД, закупило половината от капитала на немско ЮЛ

➜ Ликвидация на ООД, неосъществявало дейност от години

➜ Счетоводни записвания за отразяване на фактури за доставка на пресни плодове и млечни продукти

➜ Завеждане на дограма на наета къща за гости като ДНМА

➜ Счетоводно отразяване на удръжки от командировъчни пари

➜ Подаване на данъчна ликвидация за дружество, обявено в ликвидация

➜ Закриване на фактура, платена от управител на фирма от негова лична банкова сметка

➜ Осчетоводяване на разходи по жилищна кооперация след продажба на апартаментите в нея

➜ Монтиране на фотоволтаични панели – осчетоводяване

➜ Осчетоводяване на продажба на лаптопи, заведени като ДМА

➜ Завеждане на активи при изграждане на склад и сондажен кладенец

➜ Осчетоводяване на плащания за личен труд и осигуровки на собственик на ЕООД

➜ Закупуване на нов актив от ЗП при инвестиране на преотстъпен корпоративен данък

➜ Протокол за брак при изхвърляне на отсевки от зърно, отделено за семе

➜ Счетоводни записвания при продажба и дарение на учебници, отпечатани от дружество с нестопанска цел

➜ Счетоводни записи при изземане на машина и получаване на неустойка съгласно договор

➜ Счетоводни операции при ремонтиране на нает офис

➜ Приключване на 2021 г. за ЕТ при наложило се преминаване на двустранно счетоводство

➜ Получаване на техника от английска фирма – третиране като дарение

➜ Прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ

И други!

Вижте какво решение дава експерт Христо Досев на казус, свързан с осчетоводяването на фактури за нощувка и транспорт със служебен автомобил при командировка:

Вижте повече тук >>