Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022 – специализирано електронно ръководство

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022 – НОВО експертно електронно ръководство с конкретни стъпки, механизми и съвети за правилно изготвяне на Вашия годишен финансов отчет за 2022 година!

Ето какви теми разглежда експерт Христо Досев в новото електронно ръководство:

✦ Счетоводни принципи, с които трябва да се съобразят предприятията, съставящи ГФО на базата на НСС (чл. 26, ал. 1 от ЗСч):

✦ Предприятия, съставящи ГФО на база МСФО

✦ Предприятия, съставящи ГФО на база НСС

✦ Представяне на информацията в раздели, групи и статии в ГФО:

■ Собствен капитал
■ Дълготрайни активи – ДМА и ДНМА
■ Материални запаси
■ Вземания
■ Парични средства
■ Разходи за бъдещи отчетни периоди
■ Задължения (пасиви)
■ Приходи за бъдещи периоди/ Финансирания
■ Приходи и разходи
■ Текущи и отсрочени данъци

Вижте анализа на експерт Христо Досев за представянето на приходите за бъдещи периоди и финансиранията в годишния финансов отчет за 2022 г.:

Вземете още сега този незаменим помощник и си спестете главоболията и грешките при изготвянето на отчета Ви!

Поръчайте е-ръководството от тук >>