Правилно сключване на трудови договори

За лесно и безпроблемно назначаване – доверете се на експертните съвети в практическото ръководство “Правилно сключване на трудови договори – решения и съвети от експерти“. С него на своя страна ще ускорите Виж повече »

Правилно прекратяване на трудови договори – решения и съвети от експерти

Практически решения за всеки ТРЗ служител относно: ✦ прекратяване на правоотношение без последващи проблеми с Инспекцията по труда ✦ какви обезщетения следва да платите ✦ как да попълните трудовите книжки ✦ как Виж повече »

Сделки с недвижими имоти на строителното предприятиe

Специализирано ръководство, посветено на сделките с недвижими имоти в строителното предприятиe. Актуални и полезни съвети от доказания в облaстта експерт – Евгени Рангелов. Част от съдържанието на изданието включва: ➜ Термини и Виж повече »

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

И през 2020-та година експерт Евгени Рангелов застава на Ваша страна и идва на помощ при прилагането на промените в действащото данъчно законодателство. В 3-тото поредно издание Документиране и счетоводно отчитане на Виж повече »

Книга за ТРЗ служителя 2019 – ел. вариант

❖практически насочена ❖съобразена с темите, които Ви вълнуват ❖с включени отговори на реални казуси от практиката на Вашите колеги и анализи от нашите ТРЗ експерти В книгата Ви очакват решения на следните Виж повече »

ТРЗ в сферата на образованието – практическо ръководство

Труд и осигуряване в образованието: експертни съвети и решения за практикуващите ТРЗ служители от училища детски градини и университети Какво включва ръководството: Нормативна уредба: ❐Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното Виж повече »

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г.

От експерт Евгени Рангелов Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г. ❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г. ❍ Коментар Виж повече »

ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС

Практиката по ЗДДС, разяснена с помощта на актуалните решения на казуси, събрани в наръчника “ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС”. Какви решения Ви очакват в ДДС Наръчника? ✦Изготвяне на фактура Виж повече »

 

Правилно сключване на трудови договори

За лесно и безпроблемно назначаване – доверете се на експертните съвети в практическото ръководство “Правилно сключване на трудови договори – решения и съвети от експерти“.

С него на своя страна ще ускорите работата си и ще се предпазите от грешки, които могат да доведат до солени глоби. Не пропускайте да го имате!

В изданието ще намерите:

I. Възникване на трудовото правоотношение
II. Сключване на трудов договор
❍ Страни по трудовия договор
❍ Недействителност на трудовия договор
❍ Уведомяване на НАП за сключени трудови договори
ІІІ. Задължително съдържание на трудовия договор

IV. Видове трудови договори
….и какво още  – вижте тук >>

Правилно прекратяване на трудови договори – решения и съвети от експерти

Практически решения за всеки ТРЗ служител относно:

✦ прекратяване на правоотношение без последващи проблеми с Инспекцията по труда
✦ какви обезщетения следва да платите
✦ как да попълните трудовите книжки
✦ как да прекратите при предизвестие, изтичащо по време на болничен
✦ как да процедирате при по-специфични случаи – майчинство, наличие на ТЕЛК, пенсиониране…
…събрани за Вас в “Правилно прекратяване на трудови договори – решения и съвети от експерти

В изданието ще намерите анализирани темите:
✓ Задължения на работодателите във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение
✓ Предварителната закрила при уволнение – практически проблеми
✓ Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата
✓ Материалноправни и процедурни аспекти на масовите уволнения
✓ Правни проблеми на подбора при уволнение

Научете повече тук >>

Сделки с недвижими имоти на строителното предприятиe

Специализирано ръководство, посветено на сделките с недвижими имоти в строителното предприятиe. Актуални и полезни съвети от доказания в облaстта експерт – Евгени Рангелов.

Част от съдържанието на изданието включва:
➜ Термини и нормативни определения
➜ Сделки със земи (терени)
➜ Сделки с право на строеж
➜ Сделки със сгради и части от тях
➜ Сгради и постройки
➜ Доставки на “нови” сгради
➜ Доставки на сгради, които не са „нови“ с прилежащ терен
➜ Прилежащ терен
➜ Определяне и отчитане на ДДС при сделки със стари сгради или части от тях
➜ Доставки на застроен терен, която се състои от „нова“ и „стара“ част
➜ Съпътстващи доставки
➜ Особени случаи на сделки с недвижими имоти
➜ Апорт на недвижими имоти
➜ Сделки със земя и вещни права върху нея и постройки, машини и съоръжения неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ѝ
➜ Отчитане и облагане на подобрения върху собствени и наети активи
➜ Сделки с недвижими имоти за замяна (бартер)
➜ Същност и определение на бартера
➜ Нормативна уредба
➜ Данъчно третиране по ЗДДС
➜ Оценки на недвижимите имоти и вещните права за целите на отчитането на бартера
➜ Придобиване на недвижими имоти и дълготрайни активи от строителното предприятие със средства за временно строителство от изгражданите строежи
➜ Отдаване/ ползване под наем на недвижими имоти за дейността на строителното предприятие. Промени в отчитането на експлоатационния лизинг
➜ Общи положения на правната уредба
➜ Счетоводно отчитане и данъчно третиране на експлоатационния лизинг
➜ Накратко за новия МСФО 16 Лизинг
➜ Промените в СС 17 Лизинг от 1.01.2019 г.
➜ Прилагане на измененията в СС 17 Лизинг от предприятия с отчетна база МСС
➜ Данъчно третиране на промените по ЗКПО
➜ Данъчни аспекти по ЗДДС
➜ Отчитане на разходите за разрушаване на сгради и незаконни строежи
➜ Разрушаване на сгради/постройки и съоръжения
➜ Незаконни строежи: същност и счетоводно и данъчно третиране на разходите, свързани с тях
➜ Калкулативна схема на строителното производство.Себестойност, сметна стойност и цена на строително-монтажните работи /СМР/
➜ Продажба на недвижими имоти с обща цена по договора
➜ Доставки на строежи и части от тях
➜ Строителното предприятие като доставчик на строителна продукция и строителни услуги у нас и в чужбина
➜ Документиране и отчитане продажби на строежи или части от тях като готов строителен продукт
➜ Как да се третира договор за изграждане на недвижим имот
➜ Законови гаранции за високо качество на строежите на недвижими имоти
➜ Гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти, възникнали в договорените гаранционни срокове на строежите.
➜ Счетоводно и данъчно третиране на удръжките и разходите
➜ Временни и окончателни отбиви в строителството
➜ Данъчни регулации по ЗКПО
➜ Данъчни корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС

+ ПРИЛОЖЕНИЯ
➜ Счетоводно отчитане и данъчно третиране на прогнозните разходи за демонтаж и извеждане от употреба на актив, изграден върху нает имот, включително възстановяване на терена и инфраструктурата
➜ Документиране и обезщетяване на вреда, нанесена от наемател/ ползвател на нает недвижим имот/ актив)
➜ Договаряне, документиране и плащане на разходите за използване на наетата вещ (консумативни разходи)
➜ Разгънатата застроена площ /РЗП/ като база за разпределение на разходи в строителството
➜ Калкулативно табло за себестойността на строителните и монтажните работи

Поръчайте тук >>

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

И през 2020-та година експерт Евгени Рангелов застава на Ваша страна и идва на помощ при прилагането на промените в действащото данъчно законодателство. В 3-тото поредно издание Документиране и счетоводно отчитане на данъците той разглежда за Вас измененията и допълненията през 2020 г.

В книгата ще намерите:
❒ Мотиви за изменение и допълнение на данъчните закони, считано от 1 януари 2020 година
❒ Акценти на промените в отделните данъчни закони:
❒ Акценти на промените в ЗКПО
❒ Акценти на промените в ЗДДФЛ
❒ Акценти на промените в ЗМДТ
❒ Промени в Закон за акцизите и данъчните складове
❒ Промени в Закона за данъка върху добавената стойност

Поръчайте тук >>

Книга за ТРЗ служителя 2019 – ел. вариант

❖практически насочена
❖съобразена с темите, които Ви вълнуват
❖с включени отговори на реални казуси от практиката на Вашите колеги и анализи от нашите ТРЗ експерти

В книгата Ви очакват решения на следните казуси:

❒Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД
❒Данък и осигуровки върху обезщетение при пенсиониране
❒Осигуряване на украинска гражданска с ЕООД у нас
❒Попълване на декларация образец 6 с кодове 5 и 8
❒Попълване на удостоверение А1 за шофьор, който ще извършва дейност в няколко европейски страни
❒Начисляване на процент за ДЗПО при прехвърляне на осигурителни вноски от УПФ в НОИ
❒Изваждане на почивки от работно време при работа на дневни и нощни смени
❒Включване на почивка за хранене в 12-часови смени при СИРВ
❒Ненормиран работен ден за служител с намалено работно време
❒Връщане на обезщетение при напускане на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 при започване на работа с по-подходящи условия
❒Признаване на педагогически стаж за учител в детска градина
❒Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 за СОЛ с работеща фирма

и какво още вижте тук >>