Данъчните закони в практиката – решения на казуси

ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ… – „любимите“ данъчни закони на всеки счетоводител. И все пак – задължителни в работата Ви. Често обаче именно тези закони и специфичните казуси, свързани с тях, Ви създават Виж повече »

В електронен формат: Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели

Цяла експертна книга с готови решения по най-трудните казуси в работата Ви – онези със служителите в затруднено положение! Как да уволнение пенсионер или служител с ТЕЛК? Как да поддържате правилни трудови Виж повече »

Служебният автомобил в счетоводната практика – специализирано електронно ръководство

Как да коригирате данъчен кредит при ползване от служител на служебен автомобил за лични цели? Или пък да фактурирате продажба на употребявани автомобили от друга държава? На десетките Ви въпроси вече има Виж повече »

ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС

Вашите колеги попитаха, нашите експерти отговориха! Получете десетки готови експертни решения по ЗДДС в книгата “ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС”. Ето само част от готовите решения на казуси, които Виж повече »

В електронен формат: Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство

„Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство“ – вече и в удобен електронен формат! Включва готови решения от практиката – всички от 2021 година! ✔️ За да имате експертно решение на Ваше разположение! ✔️ Виж повече »

В електронен формат: Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации – вземания и задължения

В е-ръководството на доц. д-р Диана Ималова „Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации – вземания и задължения“ ще откриете подробна информация за стъпките, по които правилно да направите всички счетоводни разчети Виж повече »

В електронен формат: Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

В е-книгата „Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители“ ще откриете практични съвети и указания за това, как успешно да вършите работата си, спазвайки всички закони и трудови норми. Виж повече »

В електронен формат: Кодекс на труда 2021

Спестете загубата на излишно време в търсене, както и солидните глоби, като отворите ценното ръководство с всички норми и разпоредби за трудови взаимоотношения във фирмата. Представяме Ви едно незаменимо издание на кодекса Виж повече »

 

Данъчните закони в практиката – решения на казуси

ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ… – „любимите“ данъчни закони на всеки счетоводител.

И все пак – задължителни в работата Ви.

Често обаче именно тези закони и специфичните казуси, свързани с тях, Ви създават неудобства, притеснения, колебания и не в редки случаи – глоби.

Ето защо на Ваша помощ идва най-новото ни печатно издание „Данъчните закони в практиката – решения на казуси“ с цели 141 готови експертни решения по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗМДТ!

 

Вижте какви експертни решения включва книгата:

 

ЗДДС:

❒ Третиране по ЗДДС на фактура за рекламни услуги от ФЛ от ЕС

❒ Начисляване на ДДС при брак във връзка с почистване на семена преди засяване

❒ Нулева ДДС ставка в авансова фактура за продажба на лизингов влекач

❒ Регистрация по OSS при предлагане на стоки в България, Европа и трети страни

❒ Неначисляване на ДДС при продажба на апартамент на ФЛ

❒ Данък уикенд за мобилен телефон, ползван от председател на кооперация за служебни цели

❒ Регистриране по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС на бидони с гориво за задвижване на фирмени железопътни машини

(…)

ЗКПО:

❒ Коригираща декларация по чл. 92 от ЗКПО за корекция на задължения за данъци

❒ Изплащане на печалба като дивидент на собственика

❒ Прилагане на СИДДО и данък при източника при покупка на нестандартен софтуер от Швейцария

❒ Отчитане на разходи, направени във връзка с организиране на национален конгрес

❒ Данъци, дължими от съдружници, получили заеми от собственото си ООД

❒ Данъчно признаване на разходи за ел. енергия, ВиК и охрана на търговски обект

(…)

ЗДДФЛ:

❒ Попълване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 5-ма наемодатели при превеждане на наем на 6-то лице

❒ Признаване на разходи за наем и автомобил, използван за превозване на служители

❒ Пропуснато подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за разпределен дивидент

❒ Облагане по ЗДДФЛ и ЗДДС на продажба на собствени движими и недвижими вещи от ФЛ

❒ Отразяване на продажба на земеделска техника от регистриран по ДДС ЗП

❒ Третиране на фактури за покупка на несвързани с производство стоки

(…)

ЗМДТ:

❒ Внасяне на данък сгради за предходни години

❒ Определяне на отчетна стойност на имот, отдаден под наем, при подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ

❒ Документиране и облагане на дарения от ЮЛ и ФЛ от Испания

И други!

Вижте цялото съдържание на книгата и възможност за поръчка тук >>

 

В електронен формат: Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели

Цяла експертна книга с готови решения по най-трудните казуси в работата Ви – онези със служителите в затруднено положение!

Как да уволнение пенсионер или служител с ТЕЛК?

Как да поддържате правилни трудови правоотношения със служителите си, придобили по-специфичен статус – нетрудоспособност, пенсионери, по майчинство и други?

Какво гласи законът за обезщетения при постъпила трудова злополука на служител?

Десетки отговори само в 1 книга – “Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели”!

А сега и в удобен електронен формат!

Вижте съдържанието на книгата:

Експертни анализи:
❏ Запазване на трудовите правоотношения при преустройство на предприятието и смяна на собствеността
❏ Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия
❏ Дължими обезщетения на работодателя и на работниците и служителите
❏ Закрила на работниците и служителите по Кодекса на труда
❏ Информиране и консултиране на работниците и служителите
❏ Задължение на работодателите и права на работниците и служителите, които са пенсионери
❏ Задължения на работодателя при смърт на работник или служител
❏ Права на работниците или служителите при смърт на работодателя
❏ Трудови злополуки – доказване, права и задължения
❏ Професионални болести – доказване, права и задължения
❏ Трудоустрояване – условия, правила, обезщетения
❏ Отпуски във връзка със затрудненото положение на работниците и служителите
❏ Имуществена отговорност
❏ Прекратяване на трудовите правоотношения
❏ Правилник за вътрешния трудов ред
❏ Вътрешни правила за работната заплата
❏ Документи при работодателя, свързани с проверката на трудовите правоотношения
❏ Санкции при нарушаване на трудовото законодателство и безопасните условия на труд

Решения на ситуации от практиката:

 Обезщетения:
▷ Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
▷ Обезщетение за незаконно уволнение
▷ Право на обезщетение за оставане без работа при затваряне на обект

 Майчинство и отпуски за отглеждане на деца:
▷ Описване на майчинство в трудова книжка
▷ Прехвърляне на отпуск при бременност и раждане до 410 дни
▷ Отпуск на лице по майчинство, след като детето започне да посещава ясла
▷ Прекратяване на трудов договор на служителка в отпуск за отглеждане на дете, спечелила конкурс за държавна длъжност в МОН
▷ Обезщетение за отглеждане на дете при прекратяване на трудов договор със служителка в отпуск
▷ Прекратяване на договор по заместване със служителка в отпуск по майчинство
▷ Изчисляване на стаж на служителка, работила 10 месеца и 8 дни преди излизане в болнични и по майчинство

 Трудоустрояване и ТЕЛК:
▷ Изплащане на болнични за пенсионер с ТЕЛК при прекратяване на трудов договор
▷ Назначаване на служител с ТЕЛК с частична загуба на слуха, но с медицинско удостоверение за липса на проблеми със слуха
▷ Трудови правоотношения с пенсионер с ТЕЛК, който временно не може да изпълнява задълженията си
▷ Полагане на нощен труд за служител с изтекло решение на ТЕЛК
▷ Дисциплинарно уволнение на служител с ТЕЛК
▷ Прекратяване на трудов договор със служител с ТЕЛК
▷ Предварителната закрила при уволнение по време на срок за изпитване
▷ Прекратяване на трудов договор с лице с ТЕЛК във връзка с обезщетение за безработица

 Пенсиониране и трудови правоотношения с пенсионери:
▷ Задължение за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за служител с ранно пенсиониране
▷ Брой заплати за изплащане преди пенсиониране на лице с прекъсване в работата за фирмата
▷ Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор при придобиване право на пенсия
▷ Обезщетение за пенсионер, прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ
▷ Повторно прекратяване на безсрочен трудов договор със служител в пенсия
▷ Прекратяване на трудов договор със заместник, придобил право на пенсия
▷ Предизвестие за прекратяване на трудов договор преди придобиване на право на пенсия
▷ Граждански договор с пенсионер – осигуровки и данъци

 Трудови злополуки:
▷ Отчитане на извънреден труд на служител, отзовал се на сигнал за авария и претърпял трудова злополука
▷ Брой дни във временна нетрудоспособност, вследствие на трудова злополука
▷ Трудова злополука при отзоваване за спешен случай от служител, който не е бил дежурен
▷ Задължителна застраховка трудова злополука

За да видите цялото съдържание, кликнете тук >>

А ето и едно от експертните решения на доц. д-р Андрей Александров относно задължителна застраховка трудова злополука:

Поръчайте електронния формат на книгата тук >>

Служебният автомобил в счетоводната практика – специализирано електронно ръководство

Как да коригирате данъчен кредит при ползване от служител на служебен автомобил за лични цели?
Или пък да фактурирате продажба на употребявани автомобили от друга държава?

На десетките Ви въпроси вече има конкретни експертни отговори! Ще ги намерите в най-новото ни електронни издание „Служебният автомобил в счетоводната практика“.

Всички важни теми, свързани със служебните автомобили, са включени в е-ръководството:

☑ право на данъчен кредит и корекция
☑ фактуриране на продажби
☑ начисляване на ДДС
☑ заприхождаване
☑ облагане на маржа на цената
☑ признаване на разход за гориво
☑ отписване след катастрофа
☑ и още!

Вижте конкретно какви решения на казуси ще получите в е-ръководството:

❒ Корекция на данъчен кредит при ползване от служител на служебен автомобил за лични цели
❒ Брандиране на коли на ФЛ – данъчни последици
❒ Фактуриране на продажба на лек автомобил, закупен от фирма от Северна Ирландия, но внесен от Австрия
❒ Фактури при покупко-продажба на употребявани автомобили от Италия
❒ Корекция на данъчен кредит при продажба на излязъл от употреба товарен автомобил
❒ Отписване на катастрофирал автомобил от ДМА
❒ Заприхождаване на закупено от физическо лице МПС
❒ Закупуване на лек автомобил за управленски нужди
❒ Дължимост на ДДС при бракуване на автомобилни резервни части
❒ Облагане на маржа на цената при продажба на автомобили, внесени от Швейцария
❒ Признаване за разход на фактура за гориво при ползване на личен автомобил за служебни цели
❒ Третиране на сделки по закупуване на леки и товарен автомобили от Германия

Вижте решението на експерт Ели Марова на казус, свързан с право на данъчен кредит при закупуване на автомобил, който ще се отдава под наем във видеото тук:

Вижте цялото съдържание на е-ръководството тук >>

ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС

Вашите колеги попитаха, нашите експерти отговориха!

Получете десетки готови експертни решения по ЗДДС в книгата “ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС”.

Ето само част от готовите решения на казуси, които ще срещнете в книгата:

✦Изготвяне на фактура за доставка според чл. 28, ал. 8 от ЗДДС след регистрация по ЗДДС
✦Отразяване на фактура за аванс от италианска фирма
✦Регистрация по ДДС при внос на автомобил в Германия
✦Начисляване на ДДС за услуга към холандска фирма, предоставена у нас
✦Начисляване на ДДС при покупка от китайска фирма с начало на транспорта в Обединеното кралство
✦Продажба от български към немски клон на българско ЕООД
✦Деклариране на фактура без ДДС за продажба на обмитена в Холандия стока в ДДС регистри
✦Фактуриране на услуга по регистрация за обучение в САЩ
✦Фактуриране на транспортни услуги и извършване на дейност с място извън България
✦Приложимост на чл. 21 от ЗДДС при фактуриране на приходи от холандски подизпълнител към българска фирма
✦Издаване на протоколи по чл. 117 за такси и разходи, фактурирани за внос на автомобили
✦Попълване на Итрастат декларация за фирма с доставки на цветя от Холандия
✦Начисляване на ДДС във фактура към американска фирма
✦Фактуриране на туристически услуги, предоставени на израелски туристи за посещение на Гърция
✦Данъчен кредит за разходи за поддръжка и ремонти на автомобил за служебно и лично ползване
✦Начисляване на ДДС при продажба на земя и къща
✦Самоначисляване на ДДС и право на ползване на данъчен кредит при внос от Македония
✦Регистрация по ДДС за извършване на консултантски услуги за нерегистрирана английска фирма
✦Продажба на авточасти – третиране по ЗДДС
✦Тристранни операции при продажба към румънска фирма на материали, закупени от Испания
✦Самоначисляване на ДДС при продажба в Англия на стоки, закупени от Амазон Англия
✦Документиране на покупка на автомобил от немска фирма
✦Включване на продажби от дропшипинг без фактури в дневниците
✦Начисляване на ДДС във фактури за физически лица от ЕС, трети страни и Швейцария
✦Третиране на превишение при внос на зеленчуци
✦Сделка в Германия с американско дружество без регистрация по ЗДДС
✦Право на данъчен кредит при покупка на апартаменти от строяща се сграда
✦Данъчен кредит по авансова фактура преди регистрация по ЗДДС
✦Начисляване на ДДС за внасяне на автомобил с мито, платено в Германия
✦Регистриране по ДДС за ФЛ със свободна професия
✦Деклариране на транспортни услуги от Сърбия съгласно ЗДДС

Цялото съдържание вижте тук >>

В електронен формат: Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство

„Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство“ – вече и в удобен електронен формат!

Включва готови решения от практиката – всички от 2021 година!

✔️ За да имате експертно решение на Ваше разположение!

✔️ За да работите уверено и без страх от глоби!

✔️ Във всички ситуации!

Ето и част от практическите решения, които включихме в ръководството:

Трудови правоотношения:

✦ Съществува ли задължение за работодателя да индексира трудовите възнаграждения на работниците и служителите?

✦ Промяна на работно време

✦ Възлагане на изпълнение на втора длъжност по реда на чл. 259 от КТ

✦ Възнаграждение за личен труд на съдружник в ООД

✦ Преназначаване на служител на срочен договор на мястото на напуснал служител с постоянен

✦ Срочен трудов договор с работник за почистване на стъклени стени на сграда

✦ Корекция на фиш за заплата и попълване на декларация образец 1 при предписания от ИТ за изплащане на извънреден труд

✦ Промяна на втори трудов договор при прекратяване на основния

✦ Удържане на сума за невърнато работно облекло след напускане

✦ Назначаване на лице от Филипините на трудов договор за полагане на труд онлайн

✦ Изчисляване на възнаграждение за време на отпуск след преназначаване на 6 ч. с по-ниска заплата

✦ Зачитане на клас при късно представяне на трудова книжка

✦ Начисляване на клас за прослужено време по втори трудов договор Вписване на заплащане на нощен труд в трудови договори или допълнителни споразумения

✦ Сключване на втори трудов договор с работничка в отпуск по майчинство

✦ Ваучери за храна, непотърсени от служителите, които следва да ги получат

✦ Обучения за оказване на първа долекарска помощ и действия при пожар

✦ Клас прослужено време за назначен пенсионер

✦ Заместване на служител на длъжност продавач разносна търговия със свързан касов апарат

✦ Разлика в полагаеми почивки на шофьори на различни тежкотоварни автомобили

✦ Решение на общо събрание на работниците и служителите във връзка с раздаване на ваучери за храна

✦ Категория труд на машинист на асфалтополагаща машина

✦ Отразяване във ведомост на часове, отработени от командировани в Германия работници

✦ Командироване на шофьори в чужбина – удостоверение А1 и осигуряване

✦ Оформяне на отпуск на служителка във връзка с гледане на дете, спряно от училище във връзка с извънредното положение

✦ Неплатен отпуск за преподавател с втори трудов договор през участието му в служебния кабинет

✦ Ползване на платен отпуск от служител на 2 трудови договора

✦ Ползване на неплатен отпуск за гледане на внуче от служителка с 1 г. до пенсиониране

✦ Майчинство при работа по два трудови договора

✦ Прекратяване на трудови правоотношения

✦ Някои често допускани грешки при прекратяването на трудови правоотношения

✦ Прекратяване на трудовия договор при придобито право на пенсия от работника или служителя

✦ Прекратяване на трудов договор с пенсионер и брой заплати за изплащане

✦ Предизвестие за освобождаване на лице, придобило право на пенсия

✦ Третиране на втори трудов договор по чл. 111 от КТ при прекратяване на първия

✦ Напускане без предизвестие поради закъснение при изплащане на заплата

✦ Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване при ползван неплатен отпуск

✦ Освобождаване на лице на втори трудов договор на 4 часа

✦ Издаване на УП-2 и УП-3 за напуснал служител

✦ Предварителна закрила при уволнение на работник – член на европейски работнически съвет

✦ Прекратяване на трудов договор със служител, който не изпълнява задълженията си

✦ Защита на дружеството срещу упражняване на конкурентна дейност от бивш управител

✦ Подсъдност на трудов спор с клон

✦ Прекратяване на срочен трудов договор и подписване на безсрочен такъв веднага след това

✦ Прекратяване на срочен трудов договор по време на болничен

✦ Прекратяване на трудов договор със служителка, отказала да се върне на работа след майчинство

✦ Освобождаване на лице на изпитателен срок, което не се явява на работа

ЗДДС:

✦ ДДС ставка при продажба на кафе и напитки за консумация извън заведение

✦ Изграждане на фотоволтаична ел. централа – право на строеж и на данъчен кредит

✦ Данъчна основа на ДДС при разпродажба на стока при закриване на магазин

✦ Третиране по ЗДДС на доставка на стока, произведена в Румъния, с фактура от гръцка фирма

✦ Документ за посочване в дневник покупки при възстановен аванс

✦ Начисляване на ДДС при доставка на отпадъци

✦ Включване на закупени активи в дневник за покупки след регистрация по ДДС

✦ Отразяване в ДДС дневниците на фактура от латвийско дружество

✦ Регистрация по ЗДДС за полско дружество във връзка с доставка и монтиране на цистерна

✦ Фактуриране на разходи за поддържане на имот, отдаден под наем срещу стопанисване

✦ Фактура за обновяване на софтуер с ДДС номер от Великобритания

✦ Корекция на ползван данъчен кредит за имот, отдаван под наем на физическо лице

✦ Обобщаване на продажби в отчет по чл. 119 от ЗДДС

✦ Фактури при покупка и продажба на автомобили втора употреба от ЕС и извън ЕС

✦ Отразяване на услуга, получена от фирма от Северна Ирландия

✦ Отразяване на установена липса на стоки в дневник и справка-декларация по ЗДДС

✦ ДДС във фактура при продажба на стока с транспорт EXW

✦ Предоставяне на услуга във връзка със софтуер към американска фирма, непредоставила документ за

✦ потвърждаване на стопанска дейност

✦ Корекция на погрешно издадени фактури

✦ Право на данъчен кредит при покупка на гориво за наета на оперативен лизинг кола, ползвана за нуждите на фирмата

✦ Внос на стоки от Корея директно в Италия, където ще се продават

✦ Документиране на доставка на материали за строително-монтажни работи в Германия

✦ Фактуриране на продажба на употребяван автомобил към ФЛ в Италия

✦ Отразяване на разход по фактури за гориво при транспортни услуги на територията на ЕС

✦ Осчетоводяване на късно предоставени фактури за покупка и продажба на машини от Германия

✦ Отчитане на лично ползване на служебен автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при закупуване

✦ Право на данъчен кредит за закупена кафе-машина, която ще се ползва от административния персонал на фирма

✦ Третиране на фактура от учебно заведение от ЕС

✦ Продажби чрез Амазон Франция през български ДДС номер

✦ Отдаване под наем на фирмен имот на свързано лице

✦ Регистрация по ЗДДС за посредник в сделка за закупуване на дялове на фирма

✦ Компенсиране на загуба и намаляване на печалба при нефактуриран наем на машини и съоръжения

✦ Грешка във фактуриране – начини за коригиране и последствия

ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, ЗМДТ, Наредба Н-18:

✦ Посредничество при предлагане на тол такси – документиране

✦ Облагане на продажби от ФЛ на алкохолни напитки през сайт на регистрирана по ДДС в Шотландия фирма

✦ Дублиране на задължения за данъци върху наем

✦ Регистрация по ЗДДС на ФЛ след продажба на земя

✦ Прехвърляне на апартамент от сграда с акт 14 на цена под данъчната оценка

✦ Данъчно признаване на безвъзмездни разходи при изпълнител на договор за разрушаване на сграда

✦ Участие на лихви по инвестиционен кредит в регулирането на слаба капитализация

✦ Задължение за извършване на тримесечни авансови вноски по ЗКПО

✦ Облагане на доходи от ДУК в България на управител на ЕООД, гражданин на Русия и Израел

✦ Облагане на доходи на ФЛ от фирмата му в Канада

✦ Облагане на закупуване на имот в чужбина

✦ Облагане на лице, което отдава стаи за гости в къщата, в която живее

✦ Облагане на отпуснат заем от управител на българско дъщерно дружество на естонско дружество майка

✦ Оформяне на захранване на каса от собственика на фирма

✦ Облагане на печалба, реализирана от панамско дружество, собственост на българско ЮЛ

✦ Удържане на данък от ФЛ пенсионер, предоставил помещение под наем на ЕООД

✦ Прилагане на Наредба № Н-18 при дропшипинг с прием на плащания през PayPal и Stripe

✦ Изплащане на дивиденти в брой към съдружници в ООД, което е собственик на ЕООД

✦ Завеждане на багер в САП и ДАП с амортизационна норма 10 на сто

✦ Касови бележки при разносна търговия

✦ Разпределяне на дивиденти от ЕООД в ООД, което е собственик на ЕООД

✦ Данъчно третиране на помощ по мярка 60 на 40 при фирма на патентен данък

Вижте двете решения, предоставени от експерт Василена Христова и експерт Елена Илиева, съответно на казус за вписване на заплащане на нощен труд в трудов договор или допълнителни споразумения и посредничество при предлагане на тол такси – документиране във видеото тук:

Вижте цялото съдържание и възможност за поръчка, като кликнете тук >>