Наръчник за управителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване

И Вие, уважаеми г-н/ г-жо Управител на дружеството имате нужда от осигуряване и всички полагащи Ви се права спрямо трудовото законодателство. Разбира се, обаче Вашите права и задължения за по-различни от тези Виж повече »

Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Най-новото експертно двойно – счетоводно и ТРЗ издание, специално посветено на работата в транспортните фирми: “Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване”. С общо над 680 страници актуална нормативна уредба Виж повече »

Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство

2 в 1 – Най-новото експертно издание за правилно сключване и правилно прекратяване на трудови договори:   „Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство“/от 2023-та година/!   С цели 108 Виж повече »

Някои практически проблеми, свързани с правния режим на работното време – специализирано електронно ръководство

Работно време – как да го определите или промените, спазвайки законодателството? Какви са задълженията Ви при определяне на: ➧ Ненормирано работно време, ➧ Намалено работно време, ➧ Удължаване на работно време, ➧ Виж повече »

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022 – специализирано електронно ръководство

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022 – НОВО експертно електронно ръководство с конкретни стъпки, механизми и съвети за правилно изготвяне на Вашия годишен финансов отчет за 2022 година! Ето какви Виж повече »

Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ – електронно ръководство

Специално експертно издание за юридическите лица с нестопанска цел – Как да водите тяхното счетоводство? Какви са спецификите при съставянето на счетоводен баланс, ГФО, деклариране и плащане на данъци? Получете цели експертни Виж повече »

Счетоводно и данъчно третиране на движимо и недвижимо имущество – решени казуси – електронно ръководство

Вижте пред какви ситуации се изправиха Вашите колеги счетоводители в своята практика с движимо и недвижимо умущество. Научете и какви решения им дадоха нашите експерти, за да им спестят грешки и глоби. Виж повече »

В електронен формат: Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи

„Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи“ – в електронен формат! Ново експертно ръководство от 2022 година! СЪДЪРЖАНИЕ: ➡ Наредба за работното време, почивките и отпуските ➡ Казуси Виж повече »

 

Наръчник за управителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване

И Вие, уважаеми г-н/ г-жо Управител на дружеството имате нужда от осигуряване и всички полагащи Ви се права спрямо трудовото законодателство. Разбира се, обаче Вашите права и задължения за по-различни от тези на останалите служители, назначени по трудов или граждански договор.

Как да подходите в различните ситуации при трудови правоотношения и осигураване на управителя в дружеството, можете да научите със специалното ново практически насочено експертно ръководство от 2023 г., а именно „Наръчник за урпавителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване“.

Ето и част от съдържанието на книгата:

❱❱❱ Осигуряване по ДУК на чуждестранно лице с разрешено постоянно пребиваване у нас

❱❱❱ Пренасяне в колона 5 на ГДД на осигурителен доход от личен труд

❱❱❱ Назначаване на служител с ДУК към друга фирма

❱❱❱ Попълване на декларации образец 1 за съдружници в ООД

❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та

❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та и документиране на споделяне на служителите между двете фирми

❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД без продажби

❱❱❱ Осигуряване на управител, работещ по трудов договор с максимален осигурителен доход

❱❱❱ Полагане на личен труд от управител на ЕООД

❱❱❱ Включване на сума, по която са начислени осигуровки и данък, в декларация по чл. 50

❱❱❱ Неподадени декларации ОКД-5 за съдружници в ООД

❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД с личен труд

❱❱❱ Осигуряване при граждански договор със съдружник в ООД

❱❱❱ Плащане на здравни осигуровки от поляк на ДУК у нас

❱❱❱ Назначаване на управители на ООД на трудов договор

❱❱❱ Връщане на работа на лице по майчинство на работа като член на СД

❱❱❱ Спиране на осигуряване на управител на ЕООД чужд гражданин

❱❱❱ Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ от дружество без лица по трудов договор

❱❱❱ Назначаване и осигуряване на управител

❱❱❱ Издаване на УП-3 за лице с предстоящо пенсиониране

❱❱❱ Майчинство на управител и неназначаване на нов

❱❱❱ Код на икономическа дейност във връзка с минаване на управител на ДУК

❱❱❱ Право на платен отпуск за изпълнителен директор в сдружение с нестопанска цел

❱❱❱ Промяна на осигуряването за управител на две ЕООД

❱❱❱ Прекратяване на осигуряване за управител на ООД – украинска гражданка, упълномощила съпруга си – българин, да я представлява

❱❱❱ Изплащане на възнаграждение по ДУК в брой

❱❱❱ Осигуряване на едноличен собственик и управител на ЕООД

❱❱❱ Подаване на декларация образец 1 и 6 във връзка с ДУК на лице, заето на трудов договор в друга фирма

❱❱❱ Осигуряване на втори съдружник в дружество при полагане на личен труд

❱❱❱ Здравно осигуряване на лице от трета страна с договор за управление, получило документ за постоянно пребиваване

❱❱❱ Представяне на болничен в АД от член на СД

❱❱❱ Осигуряване на управител в ООД, регистриран земеделски производител

❱❱❱ Осигуряване на управители чужденци от Ирландия и Великобритания в българска фирма

❱❱❱ Осигуряване на четирима съдружници от Австрия с българско ООД

❱❱❱ Прекратяване на работа като управител за съдружник в ООД

❱❱❱ Сключване на трудов договор с неизпълнителен член на Съвета на директорите в акционерно дружество

❱❱❱ Осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващо се лице – съдружник в ООД

❱❱❱ Ваучери за храна за работещ собственик и управител по ДУК

❱❱❱ Възнаграждение и осигуровки за управител на етажна собственост

❱❱❱ Осигуряване на португалски гражданин по ДУК, осъществяващ трудова дейност едновременно в две държави членки

❱❱❱ Организация на дейността и управлението на ООД

❱❱❱ Срок на трудова дейност за собственик, който ще продава 100% от собствеността на действащо дружество

❱❱❱ Обезщетения и прехвърляне правото на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

❱❱❱ Платен отпуск и осигурителни вноски за баща за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Вижте решението, което дава експерт Аспасия Петкова, на казус, свързан с осигуряване като втора категория труд на управител СОЛ, който работи като шофьор на товарен автомобил:

Всички решени казуси и пълно съдържание на изданието можете да видите тук >>

 

Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Най-новото експертно двойно – счетоводно и ТРЗ издание, специално посветено на работата в транспортните фирми:

“Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване”.

С общо над 680 страници актуална нормативна уредба за данъчно и трудово право относно командироване, структура и организация на работната заплата и други + над 70 експертни решения и анализи за правилно данъчно третиране и счетоводно отчитане, трудови правоотношения и осигуряване!

Ето и част от съдържанието на книгата:

➤ Нормативна уредба

❒ Наредба за структурата и организацията на работната заплата

❒ Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

❒ Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

❒ Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

❒ Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

❒ Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

❒ Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)

❒ Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

❒ Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“)

❒ Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012

❒ Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006

❒ Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006

❒ Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

❒ Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница

➤ Счетоводство и данъчно облагане

➤ Експертни анализи

❒ Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт

❒ Отчитане на дълготрайните материални активи

❒ Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи

❒ Отчитане на материалните запаси

❒ Отчитане на разходите за автомобилен транспорт

❒ Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги

❒ Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи

❒ Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви

❒ Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – Лизинг

❒ Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили

➤ Решения на практически казузи

❒ Годишно коригиране на данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС

❒ Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД

❒ Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД

❒ Издаване на касови бележки за отчитане на продадени билети за транспорт на пътници

❒ Третиране на разходи за карти за градски транспорт на работници

❒ Третиране на куриерска услуга към Северна Ирландия

❒ Фактура за патентен данък за таксиметров превоз

➤ Труд и осигуряване

➤ Експертни анализи

❒ Отчитане на работното време, заплащане на труда, осигуряване, допълнителни възнаграждения на шофьорите

❒ Вътрешни правила за организация на работната заплата

❒ Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, осъществяващи мобилни пътни транспортни дейности

❒ Изисквания и видове инструктаж на водачи на моторни превозни средства

❒ Работно време и почивки

➤ Решения на практически казуси

❒ Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили

❒ Основна заплата за шофьор в транспортна фирма

❒ Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца

❒ Отразяване в досието на служител на изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост

❒ Основание за трудов договор с международен шофьор

❒ Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори

❒ Дългосрочно командироване на шофьор вГермания

❒ Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице

И други!

Вижте какво решение дава експерт Ели Марова на казуса “Самоначисляване на ДДС при транспортна услуга от Германия до България”, както и как експерт Красимира Гергева решава казуса “Назначаване на управители на ООД на ТД като шофьори”:

Цялото съдържание на книгата и възможност за поръчка вижте тук >>

Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство

2 в 1 – Най-новото експертно издание за правилно сключване и правилно прекратяване на трудови договори:

 

„Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство“/от 2023-та година/!

 

С цели 108 експертни решения и анализа!

 

Какво включва книгата:

Експертни анализи

➤ Видове трудови договори
➤ Сключване на трудов договор
➤ Колективен трудов договор
➤ Еднодневният трудов договор по чл. 114а от КТ

Решения на казуси от практиката

❑ Сключване на трудов договор на 8 часа за служител с трудов договор на 2 часа при друг работодател
❑ Основание за подаване на трудов договор със срок на изпитване
❑ Назначаване на шофьор на тежкотоварен автомобил по чл. 114 от КТ
❑ Коригиране на грешка при сключване на трудов договор
❑ Назначаване на граждански договор на албанска студентка с постоянно пребиваване у нас
❑ Регламентиран срок за назначаване на служител
❑ Назначаване на втори управител – по ДУК или на трудов договор
❑ Последователни трудови договори между едни и същи страни
❑ Сключване на трудов договор с работник с чуждо гражданство и разрешение за постоянно пребиваване
❑ Назначаване на шофьор товарен автомобил 12 и повече тона на срочен трудов договор
❑ Вид осигуряване при сключване на 8-часов трудов договор с лице, което вече има трудов договор на 4 часа
❑ Сключване на граждански договори на ФЛ с други ФЛ
❑ Изискване за подписване на запис на заповед от новоназначени лица
❑ Назначаване на трудов договор за дистанционна работа на лице с българско и италианско гражданство, живеещо в Испания
❑ Корекция на уведомление по чл. 62
❑ Основен трудов договор и трудов договор за допълнителен труд
❑ Назначаване на лице на основен и допълнителен трудов договор в едно и също дружество
❑ Назначаване на лице от ЕС за дистанционно преподаване
❑ Назначаване на пенсиониран трудоустроен служител
❑ Назначаване на лице на трудов договор на 2 часа
❑ Сключване на допълнителен трудов договор на пълно работно време
❑ Втори трудов договор на 8 часа при наличие на трудов договор на 4 часа
❑ Назначаване на служител за извършване на превоз на пътници
❑ Работа на пълно работно време при друг работодател през платен отпуск
❑ Подписване на трудови договори с електронен подпис от холдинг
❑ Назначаване на лице от Армения с продължително пребиваване у нас
❑ Назначаване на граждански договор на освободено от трудов договор лице и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ
❑ Брой трудови договори, които може да сключи лице с трудов договор на 4 часа
❑ Сключване на допълнителен трудов договор по чл. 114 от КТ
❑ Промяна на трудов договор от срочен в безсрочен
❑ Уволнение на служител поради промени в изискванията за заеманата длъжност
❑ Изисквания за сключване на трудов договор за надомна работа
❑ Сключване на граждански договор като счетоводител за учител, назначен на трудов договор на пълно работно време
❑ Изисквания за работа от разстояние за част от работните дни в месеца
❑ Започване на работа за служител при нов работодател веднага след прекратяване на трудов договор при предишен работодател
❑ Прилагане на промените в чл. 66, ал. 5 от КТ за информираност на работниците и служителите относно трудовото им правоотношение
❑ Ред за информиране на работниците и служителите за Вътрешните правила
❑ Срок за отговор на работодател при искане от служител за промяна на срочен трудов договор в безсрочен
❑ Сключване на трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател – изменения в чл. 111 от КТ
❑ Изисквания към работодателите относно професионалната квалификация на работниците и служителите
❑ Назначаване на лице на втори трудов договор на график с 4 работни часа
❑ Назначаване на работно време от 1 час
❑ Добавяне на срок в трудов договор по чл. 111
❑ Преназначаване по време на болничен
❑ Назначаване на трудов договор за надомна работа

Прекратяване на трудови правоотношения

Експертни анализи

➤ Прекратяване на трудовите правоотношения
➤ Общи основания за прекратяване на трудовите правоотношения
➤ Прекратяване на трудовите правоотношения от работодателя – с предизвестие или без предизвестие
➤ Прекратяване на трудовите правоотношения от работника или служителя
➤ Прекратяване на договор за вътрешното заместване
➤ Прекратяване на трудовия договор поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител

Решения на казуси от практиката

❑ Прекратяване на трудовия договор поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител
❑ Предизвестие при прекратяване на срочен трудов договор
❑ Предизвестие при прекратяване на трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ
❑ Срок на предизвестие при прекратяване на трудово правоотношение по чл. 326, ал. 1 от КТ
❑ Прекратяване на трудов договор в изпитателен срок и обезщетение за безработица
❑ Напускане без предизвестие от служител с неплащане на клас прослужено време
❑ Прекратяване на трудов договор с пенсионер, който ще получи ТЕЛК
❑ Прекратяване на трудов договор с лице с онкологично заболяване по време на болничен
❑ Отработване на предизвестието при напускане на работник или служител
❑ Дисциплинарно уволнение за отказана командировка
❑ Прекратяване на договор със служителка, връщаща се от майчинство, когато фирмата вече не упражнява дейност
❑ Обосновка на прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ
❑ Дисциплинарно уволнение по време на болничен, за който работодателят не е информиран
❑ Предизвестие при напускане в срок на изпитване
❑ Освобождаване на лице с ТЕЛК по време на срок за изпитване
❑ Напускане с предизвестие – болничен и ползване на отпуск
❑ Прекратяване на трудов договор с преподавател

Цялото съдържание на книгата вижте тук >>

Вижте решението на експерт Аспасия Петкова на казус за коригиране на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда:

За да поръчате книгата, кликнете тук >>

Някои практически проблеми, свързани с правния режим на работното време – специализирано електронно ръководство

Работно време – как да го определите или промените, спазвайки законодателството?

Какви са задълженията Ви при определяне на:

➧ Ненормирано работно време,
➧ Намалено работно време,
➧ Удължаване на работно време,
➧ Право на 6-часов работен ден,
➧ СИРВ,
➧ Нощен труд,
➧ Работа на смени,
➧ Извънреден труд?

И как да постъпите при възникнали проблемни ситуации във връзка с промени в работното време?

На всички тези въпроси ще получите отговори директно по имейл от доц. д-р Андрей Александров в специалното електронно ново експертно издание:

“Някои практически проблеми, свързани с правния режим на работното време”!

Какво конкретно включва то – експертни анализи от доц. д-р Андрей Александров за:

➤ Определяне и промени в продължителността и отчитането на работното време

➤ Видове работно време

– Намалено работно време

– Непълно работно време

– Едностранно въведено от работодателя непълно работно време

➤ Удължаване на работното време

➤ Ненормиран работен ден

➤ Извънреден труд

– Продължителност на извънредния труд

– Недопустимост на извънредния труд за някои категории работници и служители

➤ Задължения, възникващи за работодателя във връзка с полагането на извънреден труд

➤ Нощен труд

– Забрана за полагане на нощен труд от някои категории работници и служители

– Задължения на работодателя във връзка с полагането на нощен труд

– Заплащане на нощния труд

➤ Същинско работно време и време на разположение. Работа на смени

➤ Сменен режим на работа

➤ Сумирано изчисляване на работното време

➤ Ползване на отпуск при сумирано изчисляване на работното време

Вижте анализа на доц. д-р Андрей Александров за заплащането на положения нощен труд:

Вземете електронното ръководство от тук >>

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022 – специализирано електронно ръководство

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022 – НОВО експертно електронно ръководство с конкретни стъпки, механизми и съвети за правилно изготвяне на Вашия годишен финансов отчет за 2022 година!

Ето какви теми разглежда експерт Христо Досев в новото електронно ръководство:

✦ Счетоводни принципи, с които трябва да се съобразят предприятията, съставящи ГФО на базата на НСС (чл. 26, ал. 1 от ЗСч):

✦ Предприятия, съставящи ГФО на база МСФО

✦ Предприятия, съставящи ГФО на база НСС

✦ Представяне на информацията в раздели, групи и статии в ГФО:

■ Собствен капитал
■ Дълготрайни активи – ДМА и ДНМА
■ Материални запаси
■ Вземания
■ Парични средства
■ Разходи за бъдещи отчетни периоди
■ Задължения (пасиви)
■ Приходи за бъдещи периоди/ Финансирания
■ Приходи и разходи
■ Текущи и отсрочени данъци

Вижте анализа на експерт Христо Досев за представянето на приходите за бъдещи периоди и финансиранията в годишния финансов отчет за 2022 г.:

Вземете още сега този незаменим помощник и си спестете главоболията и грешките при изготвянето на отчета Ви!

Поръчайте е-ръководството от тук >>