Книга за ТРЗ служителя 2019

❖актуална ❖практически насочена ❖съобразена с темите, които Ви вълнуват ❖с включени отговори на реални казуси от практиката на Вашите колеги и анализи от нашите ТРЗ експерти В книгата Ви очакват решения на Виж повече »

ТРЗ в сферата на образованието – практическо ръководство

Труд и осигуряване в образованието: експертни съвети и решения за практикуващите ТРЗ служители от училища детски градини и университети Какво включва ръководството: Нормативна уредба: ❐Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното Виж повече »

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г.

От експерт Евгени Рангелов Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г. ❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г. ❍ Коментар Виж повече »

ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС

Практиката по ЗДДС, разяснена с помощта на актуалните решения на казуси, събрани в наръчника “ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС”. Какви решения Ви очакват в ДДС Наръчника? ✦Изготвяне на фактура Виж повече »

Колекция счетоводни стандарти – МСС 36 Обезценка на активи

Книгата “МСС 36 Обезценка на активи” разглежда отчитане на обезценката на активи във финансовите отчети на предприятията съгласно МСС 36. В книгата от Христо Досев ще откриете: ❐Външни източници на информация на Виж повече »

Пътеводител на транспортните фирми

Полезен наръчник, предназначен за счетоводители и ТРЗ-та в транспортните фирми. Включва решения на практически въпроси, анализи и разработки по теми, които възникват в работата, като: ❐Организация на отчитането на дейността на предприятията Виж повече »

Ръководство за опитни счетоводители

Експертен помощник 2 в 1 – наръчник с решения на реални практически казуси от счетоводната и ТРЗ дейност. Какво попитаха Вашите колеги? Какви отговори получиха? В Ръководство за опитни счетоводители ще откриете Виж повече »

Документиране и счетоводно отчитане на данъците

Данъците от счетоводна гледна точка! Помощник на счетоводителите без аналог на пазара – “Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя” Автор: Евгени Рангелов. Съвети и анализи по темите: ➜Общи положения Виж повече »

 

Пътеводител на транспортните фирми

Полезен наръчник, предназначен за счетоводители и ТРЗ-та в транспортните фирми. Включва решения на практически въпроси, анализи и разработки по теми, които възникват в работата, като:

❐Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт
❐Отчитане на дълготрайните материални активи
❐Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи
❐Отчитане на материалните запаси
❐Отчитане на разходите за автомобилен транспорт
❐Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги
❐Отчитане на автомобилните гуми
❐Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи
❐Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви
❐Отчитане на лизингови операции
❐Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили
❐Отчитане на застраховките и местните данъци и такси в автомобилния транспорт
❐Отчитане на данъка върху дохода/печалбата

❐Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД
❐Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД
❐Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили
❐Основна заплата за шофьор в транспортна фирма
❐Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца
❐Отразяване в досието на служител изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост
❐Основание за трудов договор с международен шофьор
❐Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори
❐Дългосрочно командироване на шофьор в Германия
❐Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице
❐Присъствена книга за международни шофьори
❐Разлика между командироване по чл 121 и по чл. 121а от КТ
❐Работа като таксиметров шофьор в Белгия за българско СОЛ
❐Прилагане на чл. 121а от КТ в международния транспорт
❐Работа за СОЛ – шофьор у нас – като ИТ специалист в Германия
❐Промяна в чл. 6а от КСО и прилагане в международния транспорт
❐Разлика в Удостоверение А1 за международен транспорт в 1 и в няколко държави от ЕС

И какво още – вижте тук >>

Ръководство за опитни счетоводители

Експертен помощник 2 в 1 – наръчник с решения на реални практически казуси от счетоводната и ТРЗ дейност. Какво попитаха Вашите колеги? Какви отговори получиха? В Ръководство за опитни счетоводители ще откриете решенията на следните въпроси:

❐Признаване на разходи за гориво на нает автомобил, предназначен само за дейността на фирмата
❐Данъчно третиране на дарения и консигнация на книги
❐Начисляване на ДДС при продажба на апартаменти, заприходени като продукция
❐Останало салдо по сметка 401
❐Процент ДДС за облагане на нощувки в къща за гости
❐Облагане на търговска дейност през amazon.com
❐Регистрация по ДДС на 2 дружества с еднакъв собственик и общ оборот над 50 хил. лв.
❐Нов баланс за закупено ЕТ при открити грешки в осчетоводяването
❐Начисляване на ДДС при фактуриране на продажба на сграда и земя
❐Начисляване на ДДС при продажба на автомобил с ползван пълен данъчен кредит
❐Счетоводни операции при скрито разпределение на печалба и платен 5% данък
❐Предоставяне на средства на ЕООД от едноличния собственик на капитала му
❐Счетоводни записвания за парични потоци при погасяване на задължения
❐Отразяване на фактура за консултантска услуга в дневниците по ЗДДС
❐Данък дивидент за ЕТ с изплатени средства от касата
❐Данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на скрито разпределение на печалба
❐Счетоводно отчитане и документиране на продажба на лотарийни талони
❐Счетоводни операции при ревизионен акт
❐Неправилно отразени задължения в счетоводен баланс за предходна година
❐Начисляване на ДДС при префактуриране на такса, платена към Търговския регистър
❐Корекция на сгрешена ГДД за 2016 г. на физическо лице
❐Обезценка на имот и отчитане на начисляването на данъчни временни разлики
❐Осчетоводяване на закупено рекламно място в Интернет
❐Отчитане на дистанционни продажби във Великобритания без валиден ДДС номер там
❐Дължим данък за продажба на апартаменти
❐Начисляване на лихва при заем от ЕООД към управителя
❐Прекратяване на регистрацията по ДДС
❐Сума на удръжка при запор на заплата
❐Клас прослужено време за пенсионер
❐Трудов договор за работа на 4 часа по време на неплатен отпуск
❐Издаване на УП 2 и УП 3 при напускане
❐Отпуск по чл. 157, т. 3 от КТ и чл. 50 от НРВПО
❐Прекъсване на платен отпуск на служител и командироване
❐Право на отпуск за лице със срочен трудов договор
❐Възнаграждение за платен отпуск – база за изчисление
❐Осигуряване на управител на ЕООД, осигурен на ТД като учител
❐Неплатено обезщетение по чл. 220 за съкратен служител
❐Трудов стаж и осигуряване по време на работа в Германия
❐Заплащане на транспорт и товаро-разтоварни работи за шофьор в ЕС
И мн. др.!

Вижте повече тук >>

Документиране и счетоводно отчитане на данъците

Данъците от счетоводна гледна точка!
Помощник на счетоводителите без аналог на пазара – “Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя” Автор: Евгени Рангелов.

Съвети и анализи по темите:

➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания
➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО
➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица
➜Отчитане на местните данъци и такси
➜ДДС: данъчни документи, декларации, счетоводно отчитане, аспекти по ЗКПО
➜Отчитане на разчетите с бюджета за акцизи и движението на акцизни стоки в данъчните складове
➜Други законови разпоредби, свързани с прилагането на данъчните закони и взаимоотношенията с бюджета на данъчно задължените лица
➜Становища, тълкувания и писма на НАП и други компетентни органи

Поръчайте тук >>

Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

Ново, допълнено с анализ на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) след направените в него изменения, изднание! За да го прилагате без притеснения и проблеми!

Как Регламента за защита на личните данни влияе върху работата на счетоводителите и ТРЗ служителите? Какво трябва да спазвате като изисквания и как да приложите законодателството на практика? Научете със “Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители”.

❍Общ анализ на GDPR от гледна точка на счетоводителя/ ТРЗ-служителя:
– Регламента и неговото въздействие върху счетоводителя/ ТРЗ-служителя
– Основни действия, които счетоводителите/ ТРЗ-служителите трябва да предприемат, за да се подготвят за прилагането на регламента
– Отношения между администратора и упълномощеното от него лице (оператор)
– Договор между оператора и упълномощеното лице
– Анализ на обработката на лични данни от счетоводителя/ счетоводната фирма
– Данъчни фактури
– Отношения с банки
– Информиране на субектите на данни – роля на упълномощеното лице – оператор
– Права на субектите на данни във връзка със счетоводната дейност
– Как да отговорите на искания за упражняване на права от страна на субектите на данни – решения
– Доказателства за обработката на лични данни
– Служител по защита на личните данни (ДЛЗД) в счетоводната фирма

– Оценка на въздействието върху защитата на личните данни

– Сигурност на личните данни. Организационни и технически мерки
– Архивиране на лични данни. Технически и организационни мерки
– Изтриване на лични данни. Технически и организационни мерки
– Процедура на модел за защита на личните данни

– Политика за обмен на лични данни

❍Практически съвети по следните въпроси:

– За длъжностните лица по защита на личните данни
– Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение
– Лични данни на работниците и служителите, събирани при сключването на трудов договор

– Спазване на изискванията на GDPR в дейността на счетоводителите и счетоводните къщи

Модели документи:

– Регистър на дейностите по обработване на лични данни (ЛД) на администратор на лични данни
– Вътрешни правила за защита на личните данни
– Договор за обработка на лични данни
– Уведомление за определяне на длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)
– Декларация за конфиденциалност във връзка с регламента за защита на личните данни

Книгата може да поръчате тук >>

Още 50 нюанса счетоводство

Още 50 нюанса счетоводство – най-новият актуален за 2018 г. счетоводен наръчник

➤Данъчен кредит за фактура с данни на английски
➤Осчетоводяване на възстановен разход на читалище
➤Осчетоводяване на плащания за участие в търг
➤Разпределяне на дивидент на акционер, който е чуждо ЮЛ
➤Счетоводни записвания за отчитане на технологичен брак
➤Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда, закупена от физически лица
➤Данък дивидент при разпределяне на печалба към управител французин и ограничаване на плащанията в брой
➤Признаване за данъчни цели на разходи за предсрочно прекратена командировка
➤Начисляване на ДДС за закупен и монтиран в България GPS върху автомобил, който не остава у нас
➤Намалена сума на данък заради разменени цифри на данъчна основа
➤Данъчно облагане при фактура за услуга, издадена от българско физическо лице с неизяснен статут за целите на ЗДДФЛ
➤Регистрация по ДДС за физическо лице, достигнало оборот от 50 хил. лв.
➤Отдаване под наем на автомобил на служител в дружество, като съпругата на служителя е с дялово участие в дружеството
➤Разпределяне на дивидент от неразпределена печалба от минали години – колко пъти за календарна година
➤Префактуриране на разходи за ел. енергия между физически лица
➤Издаване на протокол по чл. 117 и ползване на данъчен кредит за фактура с комисионна от Швейцария
➤Счетоводни записвания при тристранен протокол между сертифицираща фирма ООД и ЕТ

…и какви още решения Ви очакват – вижте тук >>