Наръчник за управителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване

И Вие, уважаеми г-н/ г-жо Управител на дружеството имате нужда от осигуряване и всички полагащи Ви се права спрямо трудовото законодателство. Разбира се, обаче Вашите права и задължения за по-различни от тези Виж повече »

Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Най-новото експертно двойно – счетоводно и ТРЗ издание, специално посветено на работата в транспортните фирми: “Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване”. С общо над 680 страници актуална нормативна уредба Виж повече »

Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство

2 в 1 – Най-новото експертно издание за правилно сключване и правилно прекратяване на трудови договори:   „Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство“/от 2023-та година/!   С цели 108 Виж повече »

Някои практически проблеми, свързани с правния режим на работното време – специализирано електронно ръководство

Работно време – как да го определите или промените, спазвайки законодателството? Какви са задълженията Ви при определяне на: ➧ Ненормирано работно време, ➧ Намалено работно време, ➧ Удължаване на работно време, ➧ Виж повече »

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022 – специализирано електронно ръководство

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022 – НОВО експертно електронно ръководство с конкретни стъпки, механизми и съвети за правилно изготвяне на Вашия годишен финансов отчет за 2022 година! Ето какви Виж повече »

Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ – електронно ръководство

Специално експертно издание за юридическите лица с нестопанска цел – Как да водите тяхното счетоводство? Какви са спецификите при съставянето на счетоводен баланс, ГФО, деклариране и плащане на данъци? Получете цели експертни Виж повече »

Счетоводно и данъчно третиране на движимо и недвижимо имущество – решени казуси – електронно ръководство

Вижте пред какви ситуации се изправиха Вашите колеги счетоводители в своята практика с движимо и недвижимо умущество. Научете и какви решения им дадоха нашите експерти, за да им спестят грешки и глоби. Виж повече »

В електронен формат: Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи

„Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи“ – в електронен формат! Ново експертно ръководство от 2022 година! СЪДЪРЖАНИЕ: ➡ Наредба за работното време, почивките и отпуските ➡ Казуси Виж повече »

 

Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ – електронно ръководство

Специално експертно издание за юридическите лица с нестопанска цел – Как да водите тяхното счетоводство? Какви са спецификите при съставянето на счетоводен баланс, ГФО, деклариране и плащане на данъци?

Получете цели експертни анализи и практически съвети от проф. д-р Стоян Дурин, експерт Христо Досев и експерт Елена Илиева ДИРЕКТНО ПО ИМЕЙЛ с новото електронно ръководство “Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ”/

Какво конкретно включва е-ръководството:

 

Внимание! Ръководството е допънено с още 7 акуални готови решения на казуси /м. май 2023 г./, взети директно от практиката на Ваши колеги:

❒ Опрощаване на заем към ЮЛНЦ, предоставен от ФЛ
❒ Счетоводни операции за повторно завеждане на недвижим имот
❒ Осчетоводяване на приход от членски внос за спортен клуб за деца с увреждания
❒ Осчетоводяване на червена каса на ЮЛНЦ, дължаща се на теглене на пари от разплащателна сметка
❒ Третиране на разходи за вода и храна във връзка с подготовка на футболисти
❒ Облагане на представителни разходи, реализирани от фондация
❒ Заприхождаване на дарения в натура

Разработки на опитни специалисти по темите:

❒ Основи на счетоводното отчитане на юридическите лица с нестопанска цел – с включени примерни:
➜ системи от синтетични счетоводни сметки
➜ оборотни ведомости
➜ счетоводни сметки за отчитане на разходи и приходи
➜ счетоводен баланс
➜ отчет за приходите и разходите
➜ отчет за собствения капита
➜ отчет за паричния поток

❒ Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ:
➜ Специфични изисквания при съставянето на счетоводен баланс на ЮЛНЦ
➜ Специфични изисквания при съставянето на отчета за приходите и разходите на ЮЛНЦ
➜ Специфични изисквания при съставянето на отчета за паричните потоци
➜ Изисквания при съставянето на отчета за собствения капитал и приложението към ГФО
➜ Изисквания за финансов одит и публичност на ГФО
➜ Изисквания за деклариране и плащане на данъци по реда на ЗМДТ

❒ Някои особености по счетоводното отчитане и данъчното третиране на членски внос в ЮЛНЦ

❒ Счетоводно отчитане и особености на данъчното облагане на договорите за спонсорство

❒ Някои особености при прилагане на ЗДДС във връзка с дейността на ЮЛНЦ

Вижте анализа на експерт Елена Илиева във връзка с договори за спонсорство с ЮЛНЦ, при които са налице еквивалентни насрещни престации:

Поръчайте електронното ръководство от тук >>

 

Счетоводно и данъчно третиране на движимо и недвижимо имущество – решени казуси – електронно ръководство

Вижте пред какви ситуации се изправиха Вашите колеги счетоводители в своята практика с движимо и недвижимо умущество.

Научете и какви решения им дадоха нашите експерти, за да им спестят грешки и глоби.

В електронното ръководство Ви очакват разгледани казусите:

За движимо имущество:
➜ Начисляване на ДДС при фактуриране към френска фирма на ремонт на техника в Сърбия
➜ Продажба на амортизиран автомобил към управителя на фирмата
➜ Данъчен кредит по закупен автомобил, който ще се използва за лични и служебни цели
➜ Дължимост на данък от приобретател на движима вещ
➜ Закупуване на автомобил на името на счетоводна кантора – ползване на данъчен кредит
➜ Продажба към ФЛ на автомобили втора употреба, закупени от нерегистрирани по ДДС ФЛ от ЕС
➜ Признаване за данъчни цели на разходи по наети от управители на дружеството автомобили
➜ Документиране на промяна в съотношение между служебно и лично ползване на автомобил
➜ Начисляване на ДДС при продажба на товарен автомобил, закупен от ФЛ
➜ Отдаване под наем на автомобил на собственика на дружество към дружеството му
➜ Продажба на апортиран автомобил
➜ Право на данъчен кредит при отдаване под наем на товарен автомобил
➜ Облагане на разходи във връзка със служебен автомобил
➜ Отразяване на фактура за продажба на автомобил втора употреба
➜ Отразяване на фактура за продажба на употребяван автомобил
➜ Фактуриране на продажба на кемпер към лизингова компания
➜ Документиране на прехвърляне право на собственост на автомобил на лизинг към ФЛ

За недвижимо имущество:
➜ Право на данъчен кредит по фактури във връзка с отдаван под наем апартамент
➜ Подаване на отчети и ГДД от фирма без приходи
➜ Деклариране на доставка от дружество приобретател
➜ Ползване на данъчен кредит по разходи за продажба на апартамент към регистрирано по ДДС чуждестранно ФЛ
➜ Документиране по ЗДДС на дейности по инвестиционна програма във връзка с нает обект
➜ Придобиване на поземлени имоти от ФЛ
➜ Отчетна стойност на обезценена сграда
➜ Определяне на отчетни стойности на кадастрални обекти
➜ Фактуриране на първо плащане по покупка на имот
➜ Избор сделка по продажба на сграда да бъде третирана като освободена или облагаема
➜ Приходи от продажба на части от сграда без Акт 16
➜ Приспадане на данъчен кредит до 12 месеца назад след регистрация по ЗДДС
➜ Продажба на гаражна клетка на ЕООД към собственика на ЕООД-то
➜ Регистрация по ЗДДС в България и Германия при извършване на строително-ремонтни дейности в Германия
➜ Договор за цесия във връзка с невърната сума по заем
➜ Данъчно и счетоводно третиране на разходи за дарения и обезщетения във връзка с изграждане на нов общински път
➜ Подаване на ГДД от фирма с прехвърлено право на строеж
➜ Фактуриране на наем, получаван от земеделски производител
➜ Начисляване на ДДС във фактури за предоставяне на услуги в Германия

Не пропускайте да ги имате на своя страна за вярна и сигурна практика!

Вижте решението, което дава експерт Ели Марова, на казус за продажба на амортизиран автомобил към управител на фирма:

Поръчайте е-ръководството от тук >>

В електронен формат: Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи

„Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи“ – в електронен формат!

Ново експертно ръководство от 2022 година!

СЪДЪРЖАНИЕ:

➡ Наредба за работното време, почивките и отпуските

➡ Казуси и анализи за работно време и почивки:

✶ Удължаване на работното време
✶ Намалено работно време
✶ Непълно работно време
✶ Работно време с променливи граници
✶ Ненормиран работен ден
✶ Нощен труд
✶ Работа на смени в денонощен магазин
✶ Дежурство и на разположение
✶ Работно време и почивки при надомна работа
✶ Работно време, почивки и отпуски при работа от разстояние
✶ Работно време по трудов договор за допълнителен труд
✶ Удължаване на работното време
✶ Осигуряване на почивка след полагане на извънреден труд
✶ Междуседмична почивка при сумирано изчисляване на работното време
✶ Осигурителен доход при въведено СИРВ
✶ Превръщане на нощни часове в дневни при въведено СИРВ
✶ СИРВ или ненормирано работно време за служители в сферата на търговията
✶ Приравняване и заплащане на часове нощен труд
✶ Заплащане на труд при 6-месечен график СИРВ
✶ Начисляване на договорено възнаграждение като основна заплата при СИРВ
✶ Заплащане на изработени часове по време на разположение
✶ Увеличено заплащане за извънреден труд
✶ Компенсиране на положен извънреден труд с отпуск
✶ Промяна в организирането на работни смени
✶ График при работа само първа смяна
✶ Изготвяне на график за двусменен режим на работа при СИРВ
✶ Документиране на работа в съботни дни
✶ Сумирано изчисляване на работното време на лица, работещи по трудов договор за външно съвместителство
✶ Ненормиран работен ден при непълно работно време
✶ Трудов договор за работа само през нощта
✶ Работа на смени при увеличени поръчки
✶ Полагаеми почивки за един работен ден
✶ Дежурства и извънреден труд
✶ Сумирано изчисляване на работното време и извънреден труд
✶ За някои правни проблеми, свързани с полагането на извънреден труд
✶ Преизчисляване на среден списъчен брой на заети лица при 4-часов работен ден
✶ Доплащане за 12 часа извънреден труд на официален празник
✶ Назначаване на 8-часов трудов договор при наличие на 4-часов трудов договор
✶ Брой трудови договор, които може да сключи лице с трудов договор на 4 часа
✶ Плащане на извънреден труд при посещение на обучения в събота
✶ Ненормиран работен ден за шофьори

➡ Казуси и анализи за отпуск:

✶ Видове платен годишен отпуск
✶ Включва ли се отпускът по чл. 168 от КТ в обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовия договор?
✶ Ползване на отпуск по чл. 168 КТ
✶ Отпуск по болест през време на платения годишен отпуск
✶ Отпуск за явяване в съда като свидетел
✶ Отпуск при кръводаряване
✶ Творчески отпуск
✶ Отпуск за обучение на студент-задочник
✶ Продължаване на майчинство след 2-рата година
✶ Прехвърляне на майчинство към баба
✶ Работни дни отпуск за присъствие на погребение на роднина
✶ Изчисляване на дни в неплатен отпуск
✶ Здравноосигурителни вноски при неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2 от КТ
✶ Полагаеми дни платен отпуск по втори трудов договор
✶ Ползване на платен отпуск през първи месец на назначаване
✶ Недопускане на ползване на платен и неплатен отпуск
✶ Признаване на осигурителен стаж във връзка с ползване на отпуск при раждане на дете
✶ Санкция при продължителен неплатен отпуск по желание на служителя
✶ Брой дни неплатен отпуск, зачитащи се за трудов стаж
✶ Прехвърляне на част от отпуска по чл. 167а от КТ на другия родител
✶ Оформяне на трудова книжка при неплатен отпуск
✶ Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
✶ Ползване на отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ по втори трудов договор
✶ Ползване на платен отпуск за компенсиране на отсъствия от работа
✶ Ползване на платен годишен отпуск и неплатен отпуск след 2 г. майчинство
✶ Изчисляване на полагаеми дни платен отпуск за лице, което е било в неплатен отпуск
✶ Ползване на неплатен отпуск от майка на дете 1-ви клас, обучаващо се онлайн
✶ Отпуск по основен трудов договор и по трудов договор за допълнителен труд
✶ Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
✶ Отпуск за явяване пред съд
✶ Платен годишен отпуск за времето на неплатен отпуск и за времето на незаконно уволнение
✶ Прекъсване на ученически отпуск при ползване на болничен
✶ Отпуск и обезщетение за бременност и раждане при прехвърляне в нова фирма
✶ Ползване на платен годишен отпуск от служител, който постъпва на работа за първи път
✶ Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
✶ Отпуск при извънредна епидемична обстановка
✶ Трудови и осигурителни права при отпуски за отглеждане на деца
✶ Подаване на документи към НОИ за ползване на отпуск за бащинство
✶ Здравни осигуровки за лице, което е в неплатен отпуск по втори трудов договор
✶ Прекъсване на майчинство при изплащане на сума за минал период
✶ Платен отпуск по чл. 168 от КТ за бащата
✶ Започване на нова работа през време на ползване на неплатен отпуск
✶ Платен отпуск, полагаем на медицинска сестра за 2-те години на майчинство
✶ Работа по чл. 110 през време на отпуска
✶ Брой дни платен отпуск по допълнителен трудов договор на 4 часа
✶ Ползване на отпуск за работа като логопед по чл. 110 от КТ
✶ Отказ за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
✶ Възнаграждение по време на платен отпуск при повишение на заплатата
✶ Право на майчинство за лице със сезонен трудов договор
✶ Спиране на обезщетение за майчинство при неплатен отпуск при настоящ работодател и започване на работа на трудов договор при друг работодател
✶ Неплатен отпуск от дата на назначаване без явяване на работа
✶ Максимален размер на неплатен отпуск
✶ Обезщетения за работник, напускащ по чл. 331 от КТ, след като е възстановен на работа от съда
✶ Уволняване на заместваща служителка, която е бременна, при завръщане на титуляр
✶ Нормативен документ, разпореждащ, че отпуските до 01-и януари 2010 г. не се погасяват по давност
✶ Срок на предизвестие при платен годишен отпуск
✶ Полагаемост на платен отпуск за време на възстановяване на работа със съдебно решение
✶ Втори трудов договор на пълен работен ден по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Вижте какво решение дава доц. д-р Андрей Александров на казус, свързан с ползване на отпуск по основен трудов договор и по трудов договор за допълнителен труд във видеото тук:

Вземете книгата в електронен формат от тук >>

В електронен формат: Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС

Най-новото експертно ръководство за сделки с недвижими имоти – „Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС“ от експерт Мина Янкова – началник отдел “Косвени данъци” в Министерството на финансите!

В електронен формат – директно на имейла Ви!

✅Правна уредба в ЗДДС – Кои са освободените доставки и още!
✅Доставка на сгради за отдаване под наем и продажба;
✅Данъчен кредит и корекции
✅Корекции по реда на чл. 79 и чл. 80 от ЗДДС
И още!

Цяла правна уредба + практически анализи + конкретни казуси – примери от практиката и как точно да ги разрешите!

Всичко в 1 книга – „Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС“.

Ето и цялото съдържание на книгата:
❒ Правна уредба в Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО)
❒ Определение на понятието „недвижим имот”
❒ Определение на понятието „сграда”
❒ Доставки на земя
❒ Доставки на сгради и прилежащия им терен
❒ Доставки с предмет отдаване под наем на недвижими имоти
❒ Правна уредба в ЗДДС
❒ Доставки, свързани със земя
❒ Доставки на сгради
❒ Доставки на сгради и прилежащия им терен
❒ Доставка на сгради и прилежащи към сградата терени, и на земя
❒ Доставки с ограничени вещни права върху земя
❒ Учредяване и прехвърляне на правото на строеж
❒ Право на преминаване
❒ Други доставки с недвижими имоти
❒ Замяна на недвижим имот
❒ Апорт на недвижим имот
❒ Доставки с предмет отдаване под наем на недвижими имоти
❒ Аренда
❒ Други доставки, свързани с отдаване под наем на недвижим имот
❒ Доставка на услуги, свързани с недвижими имоти
❒ Доставки, свързани с покупка на недвижим имот
❒ Корекции на ползван данъчен кредит за недвижими имоти
❒ Презумпции за определяне стойността на показателите, отразяващи коефициента и пропорцията
❒ Извършване на годишни корекции за учредено в полза на регистрираното лице вещно право върху стоки, включително върху недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи
❒ Еднократни корекции по реда на чл. 79 от ЗДДС
❒ Доставка на стоки или услуги, за които не е ползван данъчен кредит при придобиване или при получаване
❒ Правила за определяне на периода за извършване на корекция на ползван данъчен кредит
❒ Спиране на срока за извършване на корекция на ползван данъчен кредит
❒ Корекция на ползван данъчен кредит в случаите на договор за лизинг
❒ Корекция на ползвания частичен данъчен кредит на база отчетни данни за текущата година съгласно чл. 73, ал. 6 от ЗДДС
❒ Изчисляване на коефициент за определяне размера на частичен данъчен кредит
❒ Ограничения за корекции съгласно чл. 80 от ЗДДС
❒ Корекция по ползван данъчен кредит за подобрение на „стара“ сграда превърната в „нова“ по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС
❒ Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на собствени сгради
❒ Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на собствени дълготрайни активи, включително недвижими имоти, различни от сгради
❒ Създаване на нов актив от държател/ползвател на нает или предоставен за ползване актив
❒ Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на наети дълготрайни активи
❒ Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на наети сгради
❒ Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на наети недвижими имоти, различни от сгради

Вижте практически пример за фактуриране на продажба на нова сграда с разсрочено плащане на четири вноски и неговото решение от експерт Мина Янкова във видеото тук:

Поръчайте книгата в електронен формат от тук >>

В електронен формат: Кодекс на труда 2022

Най-новият и пълен Кодекс на труда 2022 – и в електронен формат. С всички промени + анализ по последните от месец август – директно на компютъра Ви!

Уважаеми ТРЗ служители,

През 2022-ра година КТ претърпя няколко по-съществени промени, като последните влязоха в сила на 1.08.2022 г.

В печатното издание „Кодекс на труда 2022“ ще получите целия Кодекс на труда, актуален към момента на издаването му – месец септември 2022 г. – с всички промени, нови членове, алинеи.

Освен актуален Кодекс на труда 2022 г., в края на книгата е поместен и експертен анализ от доц. д-р Андрей Александров относно измененията и допълненията в Кодекса на труда, в сила от 1 август 2022 г., като например:

➡ Новата разпоредба на чл. 66, ал. 5;
➡ Новата разпоредба на чл. 127, ал. 1;
➡ Новата разпоредба на чл. 70, ал. 1;
➡ Новата разпоредба на чл. 111;
➡ Новосъздадените ал. 2, 3 и 4 от чл. 119;
➡ Новият член – 164в
➡ Новата разпоредба на чл. 167б;
➡ Новата разпоредба на чл. 173а, ал. 1;
➡ Новосъздадената ал. 2 на чл. 228а.

Какво гласят новите разпоредби, каква е разликата им с предходните + коментар за всяка една промяна!

Поръчайте Вашия „Кодекс на труда 2022“!

Вижте анализа на доц. д-р Андрей Александров по последните промени в КТ във връзка с изпитателния срок във видеото тук:

Вземете книгата от тук >>