Правилно сключване на трудови договори

За лесно и безпроблемно назначаване – доверете се на експертните съвети в практическото ръководство “Правилно сключване на трудови договори – решения и съвети от експерти“. С него на своя страна ще ускорите Виж повече »

Правилно прекратяване на трудови договори – решения и съвети от експерти

Практически решения за всеки ТРЗ служител относно: ✦ прекратяване на правоотношение без последващи проблеми с Инспекцията по труда ✦ какви обезщетения следва да платите ✦ как да попълните трудовите книжки ✦ как Виж повече »

Сделки с недвижими имоти на строителното предприятиe

Специализирано ръководство, посветено на сделките с недвижими имоти в строителното предприятиe. Актуални и полезни съвети от доказания в облaстта експерт – Евгени Рангелов. Част от съдържанието на изданието включва: ➜ Термини и Виж повече »

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

И през 2020-та година експерт Евгени Рангелов застава на Ваша страна и идва на помощ при прилагането на промените в действащото данъчно законодателство. В 3-тото поредно издание Документиране и счетоводно отчитане на Виж повече »

Книга за ТРЗ служителя 2019 – ел. вариант

❖практически насочена ❖съобразена с темите, които Ви вълнуват ❖с включени отговори на реални казуси от практиката на Вашите колеги и анализи от нашите ТРЗ експерти В книгата Ви очакват решения на следните Виж повече »

ТРЗ в сферата на образованието – практическо ръководство

Труд и осигуряване в образованието: експертни съвети и решения за практикуващите ТРЗ служители от училища детски градини и университети Какво включва ръководството: Нормативна уредба: ❐Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното Виж повече »

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г.

От експерт Евгени Рангелов Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г. ❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г. ❍ Коментар Виж повече »

ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС

Практиката по ЗДДС, разяснена с помощта на актуалните решения на казуси, събрани в наръчника “ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС”. Какви решения Ви очакват в ДДС Наръчника? ✦Изготвяне на фактура Виж повече »

 

ТРЗ в сферата на образованието – практическо ръководство

Труд и осигуряване в образованието: експертни съвети и решения за практикуващите ТРЗ служители от училища детски градини и университети

Какво включва ръководството:

Нормативна уредба:
❐Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
❐Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
❐Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование

Експертни анализи:
❐Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г. – един добър пример за практическите ползи от колективното преговаряне
❐Пенсиониране в системата на образованието
❐Отпуски в системата на образованието
❐Резюме на КТД в университетите
❐Разходи за транспорт и наем на учителите

+ практически решения на десетки казуси.

Повече за ръководството вижте тук >>

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г.

От експерт Евгени Рангелов Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г.

❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, в сила от 01.01.2019 г. и в Правилника за прилагането му /ППЗДДС/, в сила от 08.01.2019 г., с изключение на промените, свързани с отложеното начисляване на ДДС при внос /от 01.07.2019 г./
❍ Промени в закона за счетоводството в сила от 1-ви януари 2019 г.

+ пролoженията:
1. Списък на измененията и допълненията на данъчните закони, в сила от 01.01.2019 г.
2. Документиране и отчитане на данъка върху добавената стойност като допустим разход по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз
3. Ваучерите за конкретна цел: същност и функции, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
4. Предприятието като работодател при извършване на разходите за ваучери за храна
5. Начисляване на данъка върху добавената стойност за недвижими имоти и вещни права върху тях, при отчитане на сделките за замяна (бартер)
6. Промени в счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационния лизинг от 03.06.2019 г.

ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС

Практиката по ЗДДС, разяснена с помощта на актуалните решения на казуси, събрани в наръчника “ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС”.

Какви решения Ви очакват в ДДС Наръчника?

✦Изготвяне на фактура за доставка според чл. 28, ал. 8 от ЗДДС след регистрация по ЗДДС
✦Отразяване на фактура за аванс от италианска фирма
✦Регистрация по ДДС при внос на автомобил в Германия
✦Начисляване на ДДС за услуга към холандска фирма, предоставена у нас
✦Начисляване на ДДС при покупка от китайска фирма с начало на транспорта в Обединеното кралство
✦Продажба от български към немски клон на българско ЕООД
✦Деклариране на фактура без ДДС за продажба на обмитена в Холандия стока в ДДС регистри
✦Фактуриране на услуга по регистрация за обучение в САЩ
✦Фактуриране на транспортни услуги и извършване на дейност с място извън България
✦Приложимост на чл. 21 от ЗДДС при фактуриране на приходи от холандски подизпълнител към българска фирма
✦Издаване на протоколи по чл. 117 за такси и разходи, фактурирани за внос на автомобили
✦Попълване на Итрастат декларация за фирма с доставки на цветя от Холандия
✦Начисляване на ДДС във фактура към американска фирма
✦Фактуриране на туристически услуги, предоставени на израелски туристи за посещение на Гърция
✦Данъчен кредит за разходи за поддръжка и ремонти на автомобил за служебно и лично ползване
✦Начисляване на ДДС при продажба на земя и къща
✦Самоначисляване на ДДС и право на ползване на данъчен кредит при внос от Македония
✦Регистрация по ДДС за извършване на консултантски услуги за нерегистрирана английска фирма
✦Продажба на авточасти – третиране по ЗДДС
✦Тристранни операции при продажба към румънска фирма на материали, закупени от Испания
✦Самоначисляване на ДДС при продажба в Англия на стоки, закупени от Амазон Англия
✦Документиране на покупка на автомобил от немска фирма
✦Включване на продажби от дропшипинг без фактури в дневниците
✦Начисляване на ДДС във фактури за физически лица от ЕС, трети страни и Швейцария
✦Третиране на превишение при внос на зеленчуци
✦Сделка в Германия с американско дружество без регистрация по ЗДДС
✦Право на данъчен кредит при покупка на апартаменти от строяща се сграда
✦Данъчен кредит по авансова фактура преди регистрация по ЗДДС
✦Начисляване на ДДС за внасяне на автомобил с мито, платено в Германия
✦Регистриране по ДДС за ФЛ със свободна професия
✦Деклариране на транспортни услуги от Сърбия съгласно ЗДДС
✦Издаване на фактура за авансова сума по предварителен договор за прехвърляне право на строеж
✦Начисляване на ДДС по такси при сключване на сделка с право на строеж
✦Сгрешени дати на протоколи по чл. 117 за доставки на отпадъци
✦Протокол по чл. 117 за гориво, заредено в употребяван товарен автомобил, продаден на българска от белгийска фирма
✦Начисляване на ДДС при префактуриране на гориво от холандска към българска фирма
✦Подаване към НАП на фактура за продажба на основание чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС
✦Начисляване на ДДС във фактура към община по услуга от спечелена обществена поръчка
✦Отразяване на инвойс от швейцарска фирма с швейцарски ДДС номер
✦Третиране по ЗДДС на доставка на услуга с фактура без валиден VAT номер
✦Начисляване на ДДС във фактура за гаранция по предварителен договор за покупко-продажба на имот
✦Начисляване на ДДС при бракуване на материални запаси, придобити чрез ВОП
✦Корекция на данъчен кредит при продажба на недвижим имот
✦Оборот за регистрация по ДДС, получен от продажба на активи при прекратяване на дейност
✦Издаване на фактура за сделка за право на строеж с частни лица
✦Третиране на доставки в Китай към немски клиент на българска фирма
✦Начисляване на ДДС върху разлика между себестойност и продажна цена при по-слаби добиви
✦Прилагане на чл. 126 от ЗДДС при пропуснато издаване на фактура за аванс
✦Издаване на протокол по чл.117 за фактура от фирма с унгарски ДДС номер
✦Издаване на фактура за гаранционен депозит по Ескроу договор
✦Издаване на фактура при продажба на автомобил, при чието закупуване са получени 2 фактури
✦Приход от продажба на земя в оборот за регистрация по ДДС
✦Право на данъчен кредит за наемни вноски на автомобил по договор за оперативен лизинг
✦Отчитане на приходи от отдаване през Букинг на стаи под наем
✦Възстановяване на ДДС при ВОД на стока, продадена на различен от първоначалния клиент
✦Отразяване на фактура за продажба на инвестиционен имот
✦Включване в дневник продажби на фактури за аванс към фирма от ЕС и фирма вън от ЕС
✦Самоначисляване на ДДС за услуга, получена от френска фирма на френска територия
✦Оборот за регистрация по ЗДДС за туроператор, предоставил ОТУ на друг туроператор
✦Начисляване на ДДС върху стоки, изпращани на клиенти от ЕС с транспорт за тяхна сметка
✦Начисляване на ДДС върху транспортни услуги за стоки, продавани през електронен магазин
✦Начисляване на ДДС за продажба на стоки на фирма без валден VAT номер в ЕС
✦Отразяване в справка-декларация и дневник за продажби по ЗДДС на фактури за доставки на отпадъци
✦Регистрация по ЗДДС за физическо лице, извършващо консултантски услуги през платформа
✦Регистрация по ДДС в Германия при извършване на ремонтни и довършителни дейности на жилищни сгради за немско дружество
✦Третиране по ЗДДС на продажбата на компютърна техника втора употреба
✦Третиране на покупко-продажба на гифт карти
✦Начисляване на ДДС във фактура за авансово плащане от нерегистрирано по ДДС френско ФЛ
✦Място на изпълнение на транспортна доставка при ОТУ и самоначисляване на ДДС
✦Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на апартаменти от сграда, построена през 2013 г.
✦Спазване на чл. 124, ал. 3 от ЗДДС при неусвоен аванс по ВОД
✦Tретиране по ЗДДС на услуги по организиране на срещи-симпозиуми, предоставени от българско дружество на чуждо лице, регистрирано по ДДС в държава членка
✦Самоначисляване на ДДС при фактура за захранване на акаунт в Амазон
……

Експертни анализи по темите:
➜ Данъчно третиране по ЗДДС на продажба на стоки за трета страна, чийто транспорт започва от България и завършва в друга държава членка и третиране на доставка на стоки с получател от ЕС, превозени до трета страна
➜ Кратък обзор на последните промени в режима за регистрация и дерегистрация по ЗДДС
➜ Отчитане продажби на консигнация – счетоводни и данъчни аспекти

Поръчайте тук >>

Колекция счетоводни стандарти – МСС 36 Обезценка на активи

Книгата “МСС 36 Обезценка на активи” разглежда отчитане на обезценката на активи във финансовите отчети на предприятията съгласно МСС 36.

В книгата от Христо Досев ще откриете:
❐Външни източници на информация на информация за индикации за обезценка
❐Вътрешни източници на информация на информация за индикации за обезценка
❐Определяне на възстановимата стойност
❐Определяне на справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата
❐Определяне на стойност в употреба
❐Бъдещи парични потоци – компоненти
❐Признаване на загуба от обезценка
❐Единици, генериращи парични потоци
❐Възстановяване на загуба от обезценка
❐Специфични примери за възстановяване на загуба от обезценка
❐Възстановяване на загуба от обезценка на единица, генерираща парични потоци
+ 20 практически примера за пълна яснота как да прилагате разпоредбите от стандарта!

Поръчайте тук >>

Пътеводител на транспортните фирми

Полезен наръчник, предназначен за счетоводители и ТРЗ-та в транспортните фирми. Включва решения на практически въпроси, анализи и разработки по теми, които възникват в работата, като:

❐Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт
❐Отчитане на дълготрайните материални активи
❐Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи
❐Отчитане на материалните запаси
❐Отчитане на разходите за автомобилен транспорт
❐Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги
❐Отчитане на автомобилните гуми
❐Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи
❐Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви
❐Отчитане на лизингови операции
❐Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили
❐Отчитане на застраховките и местните данъци и такси в автомобилния транспорт
❐Отчитане на данъка върху дохода/печалбата

❐Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД
❐Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД
❐Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили
❐Основна заплата за шофьор в транспортна фирма
❐Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца
❐Отразяване в досието на служител изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост
❐Основание за трудов договор с международен шофьор
❐Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори
❐Дългосрочно командироване на шофьор в Германия
❐Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице
❐Присъствена книга за международни шофьори
❐Разлика между командироване по чл 121 и по чл. 121а от КТ
❐Работа като таксиметров шофьор в Белгия за българско СОЛ
❐Прилагане на чл. 121а от КТ в международния транспорт
❐Работа за СОЛ – шофьор у нас – като ИТ специалист в Германия
❐Промяна в чл. 6а от КСО и прилагане в международния транспорт
❐Разлика в Удостоверение А1 за международен транспорт в 1 и в няколко държави от ЕС

И какво още – вижте тук >>