Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ – електронно ръководство

Специално експертно издание за юридическите лица с нестопанска цел – Как да водите тяхното счетоводство? Какви са спецификите при съставянето на счетоводен баланс, ГФО, деклариране и плащане на данъци?

Получете цели експертни анализи и практически съвети от проф. д-р Стоян Дурин, експерт Христо Досев и експерт Елена Илиева ДИРЕКТНО ПО ИМЕЙЛ с новото електронно ръководство “Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ”/

Какво конкретно включва е-ръководството:

 

Внимание! Ръководството е допънено с още 7 акуални готови решения на казуси /м. май 2023 г./, взети директно от практиката на Ваши колеги:

❒ Опрощаване на заем към ЮЛНЦ, предоставен от ФЛ
❒ Счетоводни операции за повторно завеждане на недвижим имот
❒ Осчетоводяване на приход от членски внос за спортен клуб за деца с увреждания
❒ Осчетоводяване на червена каса на ЮЛНЦ, дължаща се на теглене на пари от разплащателна сметка
❒ Третиране на разходи за вода и храна във връзка с подготовка на футболисти
❒ Облагане на представителни разходи, реализирани от фондация
❒ Заприхождаване на дарения в натура

Разработки на опитни специалисти по темите:

❒ Основи на счетоводното отчитане на юридическите лица с нестопанска цел – с включени примерни:
➜ системи от синтетични счетоводни сметки
➜ оборотни ведомости
➜ счетоводни сметки за отчитане на разходи и приходи
➜ счетоводен баланс
➜ отчет за приходите и разходите
➜ отчет за собствения капита
➜ отчет за паричния поток

❒ Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ:
➜ Специфични изисквания при съставянето на счетоводен баланс на ЮЛНЦ
➜ Специфични изисквания при съставянето на отчета за приходите и разходите на ЮЛНЦ
➜ Специфични изисквания при съставянето на отчета за паричните потоци
➜ Изисквания при съставянето на отчета за собствения капитал и приложението към ГФО
➜ Изисквания за финансов одит и публичност на ГФО
➜ Изисквания за деклариране и плащане на данъци по реда на ЗМДТ

❒ Някои особености по счетоводното отчитане и данъчното третиране на членски внос в ЮЛНЦ

❒ Счетоводно отчитане и особености на данъчното облагане на договорите за спонсорство

❒ Някои особености при прилагане на ЗДДС във връзка с дейността на ЮЛНЦ

Вижте анализа на експерт Елена Илиева във връзка с договори за спонсорство с ЮЛНЦ, при които са налице еквивалентни насрещни престации:

Поръчайте електронното ръководство от тук >>