Книга за счетоводителя – зелена светлина на правилното процедиран

Актуализирано за 2018 г. издание с включени отговори на:
Счетоводство и данъци:
❐Обезценка на поземлен имот, върху който ще се строи
❐Счетоводни операции за намаляване на голяма касова наличност
❐Счетоводни записвания за плащания на фактури от личната сметка на собственик на ЕООД
❐Нотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООД
❐Подобрение на нает актив и третиране на направените за това разходи
❐Въвеждане в експлоатация на активи след получен акт 16
❐Счетоводни записвания при застрахователен брокер във връзка с комисионни
❐Предаване на счетоводни документи в държавен архив след заличаване на фирма в търговския регистър
❐Счетоводни сметки за завеждане на ДМА от ведомствена бензиностанция
❐Осчетоводяване на апортна вноска от физически лица към оод
❐Транспортна услуга с нает, лицензиран от собственика, а не от наемащата фирма, товарен автомобил
❐Отписване на несъбираеми вземания и задължения с изтекъл давностен срок
❐Ограничения на размера на разходи за реклама
❐Включване на неустойка в служебна бележка при подаване на ГДД по чл. 50
❐Прехвърляне на ЕООД в ООД при издадено удостоверение по чл. 77 от ДОПК
❐Продажба на ЕООД и дължими данъци
❐Връщане на ползван данъчен кредит за придобити, но непродадени, имоти при дерегистрация по ДДС
❐Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на дма преди да са навършени 5 г. от придобиването им
❐Включване в справка по чл. 92 от ЗДДС на фактури за авансово плащане
❐Фактуриране на обучение, проведено от сръбска фирма, собственост на българска и др.

Трудови правоотношения и осигуровки:
❏Осигуряване на гражданин от хърватия с граждански договор за услуга с личен труд
❏Документи за пенсиониране на служител при ТЕЛК с 90% инвалидност
❏Удържане на осигуровки и данък за ваучери за храна от фонд СБК
❏Промяна в кода на подаване на осигуровките на работниците на декларация обр. 6
❏Подаване на годишна декларация от самоосигуряващо се лице, осигуряващо се в ЕООД
❏Платен годишен отпуск за лице с основен трудов договор на 2 часа
❏Полагат ли се болнични на лице с предизвестие, което е пред пенсиониране
❏Допълнително възнаграждение за научна степен по втори трудов договор с 4 ч. работно време
❏Допълнително възнаграждение за придобита докторска степен
❏Възнаграждения при допълнително съвместителство на две длъжности
❏Обезщетение за неизползван отпуск за служител без навършен трудов стаж от 8 месеца
❏Командироване на служител, назначен на втори трудов договор на 4 часа
❏Командироване на работници за ремонтни работи в Германия
❏Записвания в трудова книжка за лице, работило при I и II категория труд
❏Договор за допълнителен труд по чл. 114 от КТ за лице с 12-часов работен ден
❏Назначаване на грък по трудов договор в българска фирма
❏Назначаване на служител на втори трудов договор на 8 часа за определен срок и със срок на изпитване 6 месеца
❏Прекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ преди приключване на определената работа
❏Сключване на договор с изпитателен срок с условие за прекратяване от страна на работодателя без предизвестие
❏Ситуация с договор за допълнителен труд при прекратяване на основния и др.

+ статии по темите:
❏VIES декларация при вътреобщностни транзакции
❏Освободени от данъци МПД
❏ДДС – туристически услуги
❏Ликвидация на ООД – правни и данъчно-счетоводни аспекти
❏Корекция на декларация обр. № 1 за отминал период
❏Срок за подаване на уведомление за сключване и прекратяване на трудов договор
❏Временна неработоспособност преди и след прекратяване на трудовото правоотношение и др.

Поръчайте тук >>