Сборник закони за труда 2018

Полезни в работата на ТРЗ служителите и през 2018 година!

Процедирайте уверено, като се позовавате на актуалното законодателство в трудовоправната област със Сборник закони за труда 2018, събрал в едно:
✓Кодекс на труда
✓Закон за здравословни и безопасни условия на труд
✓Закон за инспектиране на труда
✓Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
✓Наредба за работното време, почивките и отпуските
✓Наредба за структурата и организацията на работната заплата
✓Наредба за командировките в страната
✓Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
✓Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
✓Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Загл. изм. – ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)
✓Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
✓Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
✓Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Вижте повече за изданието >>