В електронен формат: Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели

Цяла експертна книга с готови решения по най-трудните казуси в работата Ви – онези със служителите в затруднено положение!

Как да уволнение пенсионер или служител с ТЕЛК?

Как да поддържате правилни трудови правоотношения със служителите си, придобили по-специфичен статус – нетрудоспособност, пенсионери, по майчинство и други?

Какво гласи законът за обезщетения при постъпила трудова злополука на служител?

Десетки отговори само в 1 книга – “Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели”!

А сега и в удобен електронен формат!

Вижте съдържанието на книгата:

Експертни анализи:
❏ Запазване на трудовите правоотношения при преустройство на предприятието и смяна на собствеността
❏ Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия
❏ Дължими обезщетения на работодателя и на работниците и служителите
❏ Закрила на работниците и служителите по Кодекса на труда
❏ Информиране и консултиране на работниците и служителите
❏ Задължение на работодателите и права на работниците и служителите, които са пенсионери
❏ Задължения на работодателя при смърт на работник или служител
❏ Права на работниците или служителите при смърт на работодателя
❏ Трудови злополуки – доказване, права и задължения
❏ Професионални болести – доказване, права и задължения
❏ Трудоустрояване – условия, правила, обезщетения
❏ Отпуски във връзка със затрудненото положение на работниците и служителите
❏ Имуществена отговорност
❏ Прекратяване на трудовите правоотношения
❏ Правилник за вътрешния трудов ред
❏ Вътрешни правила за работната заплата
❏ Документи при работодателя, свързани с проверката на трудовите правоотношения
❏ Санкции при нарушаване на трудовото законодателство и безопасните условия на труд

Решения на ситуации от практиката:

 Обезщетения:
▷ Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
▷ Обезщетение за незаконно уволнение
▷ Право на обезщетение за оставане без работа при затваряне на обект

 Майчинство и отпуски за отглеждане на деца:
▷ Описване на майчинство в трудова книжка
▷ Прехвърляне на отпуск при бременност и раждане до 410 дни
▷ Отпуск на лице по майчинство, след като детето започне да посещава ясла
▷ Прекратяване на трудов договор на служителка в отпуск за отглеждане на дете, спечелила конкурс за държавна длъжност в МОН
▷ Обезщетение за отглеждане на дете при прекратяване на трудов договор със служителка в отпуск
▷ Прекратяване на договор по заместване със служителка в отпуск по майчинство
▷ Изчисляване на стаж на служителка, работила 10 месеца и 8 дни преди излизане в болнични и по майчинство

 Трудоустрояване и ТЕЛК:
▷ Изплащане на болнични за пенсионер с ТЕЛК при прекратяване на трудов договор
▷ Назначаване на служител с ТЕЛК с частична загуба на слуха, но с медицинско удостоверение за липса на проблеми със слуха
▷ Трудови правоотношения с пенсионер с ТЕЛК, който временно не може да изпълнява задълженията си
▷ Полагане на нощен труд за служител с изтекло решение на ТЕЛК
▷ Дисциплинарно уволнение на служител с ТЕЛК
▷ Прекратяване на трудов договор със служител с ТЕЛК
▷ Предварителната закрила при уволнение по време на срок за изпитване
▷ Прекратяване на трудов договор с лице с ТЕЛК във връзка с обезщетение за безработица

 Пенсиониране и трудови правоотношения с пенсионери:
▷ Задължение за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за служител с ранно пенсиониране
▷ Брой заплати за изплащане преди пенсиониране на лице с прекъсване в работата за фирмата
▷ Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор при придобиване право на пенсия
▷ Обезщетение за пенсионер, прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ
▷ Повторно прекратяване на безсрочен трудов договор със служител в пенсия
▷ Прекратяване на трудов договор със заместник, придобил право на пенсия
▷ Предизвестие за прекратяване на трудов договор преди придобиване на право на пенсия
▷ Граждански договор с пенсионер – осигуровки и данъци

 Трудови злополуки:
▷ Отчитане на извънреден труд на служител, отзовал се на сигнал за авария и претърпял трудова злополука
▷ Брой дни във временна нетрудоспособност, вследствие на трудова злополука
▷ Трудова злополука при отзоваване за спешен случай от служител, който не е бил дежурен
▷ Задължителна застраховка трудова злополука

За да видите цялото съдържание, кликнете тук >>

А ето и едно от експертните решения на доц. д-р Андрей Александров относно задължителна застраховка трудова злополука:

Поръчайте електронния формат на книгата тук >>