Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

Ново, допълнено с анализ на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) след направените в него изменения, изднание! За да го прилагате без притеснения и проблеми!

Как Регламента за защита на личните данни влияе върху работата на счетоводителите и ТРЗ служителите? Какво трябва да спазвате като изисквания и как да приложите законодателството на практика? Научете със “Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители”.

❍Общ анализ на GDPR от гледна точка на счетоводителя/ ТРЗ-служителя:
– Регламента и неговото въздействие върху счетоводителя/ ТРЗ-служителя
– Основни действия, които счетоводителите/ ТРЗ-служителите трябва да предприемат, за да се подготвят за прилагането на регламента
– Отношения между администратора и упълномощеното от него лице (оператор)
– Договор между оператора и упълномощеното лице
– Анализ на обработката на лични данни от счетоводителя/ счетоводната фирма
– Данъчни фактури
– Отношения с банки
– Информиране на субектите на данни – роля на упълномощеното лице – оператор
– Права на субектите на данни във връзка със счетоводната дейност
– Как да отговорите на искания за упражняване на права от страна на субектите на данни – решения
– Доказателства за обработката на лични данни
– Служител по защита на личните данни (ДЛЗД) в счетоводната фирма

– Оценка на въздействието върху защитата на личните данни

– Сигурност на личните данни. Организационни и технически мерки
– Архивиране на лични данни. Технически и организационни мерки
– Изтриване на лични данни. Технически и организационни мерки
– Процедура на модел за защита на личните данни

– Политика за обмен на лични данни

❍Практически съвети по следните въпроси:

– За длъжностните лица по защита на личните данни
– Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение
– Лични данни на работниците и служителите, събирани при сключването на трудов договор

– Спазване на изискванията на GDPR в дейността на счетоводителите и счетоводните къщи

Модели документи:

– Регистър на дейностите по обработване на лични данни (ЛД) на администратор на лични данни
– Вътрешни правила за защита на личните данни
– Договор за обработка на лични данни
– Уведомление за определяне на длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)
– Декларация за конфиденциалност във връзка с регламента за защита на личните данниКнигата може да поръчате тук >>